Artikelen en publicaties

2017

Mei 2017 - Wat als duurzame inzetbaarheid niet werkt?
drs. Natasja Winter 
(HR & Business Magazine)
Duurzame inzetbaarheid is het (zogenaamde) wondermiddel om werknemers langer vitaal aan het werk te houden. Maar het werkt niet in alle gevallen. Duurzaam inzetbaarheidsbeleid vraagt om een lange aanloop en voldoende inbedding in een organisatie. En dan nog past het niet altijd. Wat dan te doen met werknemers die de vruchten niet hebben kunnen plukken van het beleid dat nog maar net of nog niet bestaat? Wat te doen als duurzame inzetbaarheid in het geheel niet mogelijk is? Lees verder.

Maart 2017 - Nettopensioen bij fondsen niet goed doordacht
mr. Jan-Olivier Kuijkhoven
 (Pensioen Magazine)
In 2015 is het nettopensioen geïntroduceerd als een doekje voor het bloeden wegens de invoering van de geïndexeerde aftoppingsgrens van € 100.000. Deze grens zal met een aan zekerheid grenzende waarschij nlij kheid door een van de volgende kabinetten worden verlaagd. Daalt de aftoppingsgrens, dan worden meer werknemers met nettopensioen geconfronteerd. Met de verkiezingen voor de deur, althans ten tij de van het schrij ven van dit artikel, was dit voor de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie aanleiding om het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op een belangrij ke onvolkomenheid van de vreemde vogel te wij zen. Maar ook om andere redenen is er onderhoud nodig. Lees verder

2016

Maart 2016 - Het Nieuwe Pensioen combineert paternalisme met individualisme
mr. Jan-Olivier Kuijkhoven (Pensioen Magazine)
In het afgelopen decembernummer ben ik ingegaan op de groeiende noodzaak voor en de voordelen van het Nieuwe Pensioen, oftewel collectief gedefiscaliseerd beleggen en sparen. In dit artikel doe ik een beroep op het historisch en psychologisch besef van de lezer en roep sociale partners op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Dat hebben ze begin jaren zeventig van de vorige eeuw ook gedaan. Het gebrek aan actie van de werknemer om zijn pensioen goed voor te bereiden is de enige constante factor. Soms is paternalisme goed. Tot slot geef ik aanbevelingen voor de contouren van een regeling op basis van het Nieuwe Pensioen. Lees verder

2015

December 2015 - Over de kip met de gouden eieren en het Nieuwe Pensioen
mr. Jan-Olivier Kuijkhoven (Pensioen Magazine)
Per 1 januari 2015 is de middelloonregeling met een opbouw van maximaal 1,875% per jaar en een pensioengevend salaris van maximaal € 100.000 default geworden. Daarnaast hebben de
vehikels nettolijfrente en nettopensioen het levenslicht gezien. In dit artikel kijkt de auteur naar voren, wat verder dan de fiscale neus lang is. De tijd lijkt rijp voor een collectieve, niet-gefiscaliseerde voorziening voor alle werknemers, naast de basispensioenregeling. Wachten op Den Haag is niet nodig; het Nieuwe Pensioen is er al. Lees verder

September 2015 - Afschaffing doorsneesystematiek. Rekening ligt voor groot deel bij huidige werknemers en werkgevers 
Patricia Zonneveld Msc en Dirk de Wit Msc (PensioenAdvies)
Op 6 juli 2015 heeft staatssecretaris Klijnsma (SZW) de hoofdlijnen voor een toekomstbestendig pensioenstelsel aan de Tweede Kamer voorgelegd. Een van de vier hoofdlijnen betreft de overgang naar een actuarieel correcte systematiek van pensioenopbouw, het afschaffen van de doorsneesystematiek. Dit moet de weg vrijmaken voor een transparant en flexibel pensioenstelsel, waarbij risico’s evenwichtig worden verdeeld. Lees verder

September 2015 - En het nieuwe kindje heet "Oudedagssparen in Eigen Beheer"
drs. Robbert van Woerden (PensioenAdvies)
Op 1 juli 2015 verscheen de lang verwachte brief van staatssecretaris Wiebes over de oudedagsvoorziening van de directeur-grootaandeelhouder. In de brief werkt hij twee varianten uit en maakt hij een keuze voor het oudedagssparen in eigen beheer. Dit nieuwe kindje maakt een einde aan pensioen in eigen beheeer zoals we dit nu kennen. Lees verder

2014

April 2014 - Witteveenkader 2015: minder wijn, meer zakken
mr. J.O. Kuijkhoven en drs. N.M. Winter
(Pensioen Magazine)
Op 6 maart 2014 is de novelle (wetsvoorstel 33 847) op het door de Eerste Kamer aangehouden Wetsvoorstel verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (voorstel 33 610) aangenomen. De Tweede Kamer heeft daarbij een nog in te dienen derde wetsvoorstel afgedwongen. De Eerste Kamer moet zich vervolgens over de ingrediënten uit een drietal samenhangende wetsvoorstellen buigen. Intussen moeten de sociale partners er maar chocola van zien te maken. Lees verder

Maart 2014 - De nettolijfrente onder de loep
mr. Caroline Uenk
(PensioenAdvies)
Op 20 januari 2014 heeft toenmalig Staatssecretaris van Financiën Weekers een gewijzigd wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin wordt de aanpassing van het eerder ingediende wetsvoorstel tot wijziging van het Witteveenkader per 2015 geregeld. In dit artikel zal nader worden ingegaan op dit wetsvoorstel en dan met name op de voorgestelde nettolijfrente voor inkomensgroepen die meet verdienen dan € 100.000. Lees verder

Maart 2014 - De te belenen beschikbare premieregeling voor de dga
drs. Robbert van Woerden
(PensioenAdvies)
In het februarinummer van PensioenAdvies heeft Ruben Stam uitgebreid stigestaan bij de brief van (toenmalig) staatsecretaris Weekers van 6 decemver 2013. In deze brief neigt de staatssecretaris naar een aanzienlijke wijziging van de huidige systematiek van pensioenopbouw in eigen beheer voor directeur grootaandeelhouders. Mr. Stam noemt het de introductie van de fiscale oudedagsreserve voor dga's. In dit artikel zal dit nieuwe systeem kort worden samengevat. Lees verder

Voor eerder gepubliceerde artikelen bekijk ons archief