Drie verschillende contracten vanaf 2022

In het nieuwe pensioenstelsel worden in beginsel drie contractvormen mogelijk, alle gebaseerd op de premieovereenkomst:

  • Het nieuwe contract
  • De verbeterde premieregeling
  • Bestaande zuivere individuele premieregeling

In alle regelingen bouwen deelnemers pensioenvermogen op door inleg van premies en bijschrijving van rendementen en worden geen uitkeringen meer beloofd. Het nieuwe contract en de verbeterde premieregeling lijken vanaf 2022 vooralsnog alleen mogelijk voor bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen. 

Op hoofdlijnen kunnen de verschillen tussen deze regelingen als volgt worden geduid.

 

Het nieuwe contract

(alleen voor pensioenfondsen)

Verbeterde premieregeling

(alleen voor pensioenfondsen)

Zuivere individuele premieregeling

(voor verzekeraars en PPI's)

Verwacht pensioen gecommuniceerd op basis van prudent

projectierendement projectierendement projectierendement
Beleggingsbeleid

Collectief bepaald

Individueel met life cycle, eventueel met een collectieve uitkeringsfase

Individueel met life cycle

Keuzemogelijkheid beleggingsprofielen

Geen individuele keuze

In diverse gevallen keuzemogelijkheid

Volledige keuzemogelijkheid

Spreiding mee- en tegenvallers

Kunnen in uitkeringsfase over maximaal 10 jaar worden gespreid

Indien gekozen wordt voor collectieve uitkeringsfase

Niet mogelijk

Scheiding opbouw- en uitkeringsfase (wel/niet collectief)

Een geïntegreerde opbouw- en uitkeringsfase

Gescheiden opbouw- en uitkeringsfase

Gescheiden opbouw- en uitkeringsfase

Deling renterisico tussen jong en oud

Deling renterisico wordt opgeheven

Geen deling renterisico

Geen deling renterisico

Toedeling rendementen

Gerichte toedeling rendementen en renterisico naar risicodraagkracht van deelnemers

Toedeling op basis van life cycle , eventueel delen beleggingsrisico en langlevenrisico in uitkeringsfase

Toedeling op basis van life cycle

Intergenerationele risicodeling

Ja, via de solidariteitsreserve

Optioneel via de solidariteitsreserve

Nee

Vaste of variabele uitkering

Variabel is standaard

Keuze voor vaste of variabele uitkering

Keuze voor vaste of variabele uitkering

Shoprecht op pensioendatum

Geen shoprecht

Beperkt shoprecht

Volledig shoprecht

Met name het nieuwe contract wijkt af van de andere regelingen door de hogere mate van collectieve elementen.

24 juni 2020

Auteur(s) en meer informatie: