Is de Advocaat-Generaal van het RVU-pad?

In januari 2015 heeft de Rechtbank Zeeland West Brabant geoordeeld dat een ouderenregeling, die onderdeel uitmaakte van een sociaal plan, aangemerkt moet worden als een RVU (Regeling Vervroegde Uittreding). Op 22 januari 2016 heeft de Advocaat-Generaal zijn conclusie gegeven ter zake het ingestelde (sprong)cassatieberoep. De Advocaat-Generaal schuift om een voor mij onverklaarbare wijze de wetsgeschiedenis opzij en stelt dat de intentie van de werkgever niet relevant is.

In de zaak die speelde voor de Rechtbank was een vrijwillige uittredingsregeling voor werknemers, ouder dan 57 jaar, onderdeel van het Sociaal Plan. In de conclusie van de A-G spitst de vraag zich toe op wat moet worden verstaan onder de woorden ‘ten doel heeft’. In de Wet op de loonbelasting 1964 is namelijk opgenomen dat er sprake is van een regeling voor vervroegde uittreding als een regeling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ‘ten doel heeft’ de periode tot het pensioen te overbruggen, of het pensioen aan te vullen. In zijn betoog geeft de A-G aan dat de tekst van de wet argumenten geeft voor een objectieve uitleg van dit criterium. In dat geval zijn de waarneembare eigenschappen van de regeling doorslaggevend (lees: de uitwerking), zo geeft de AG aan. In de parlementaire geschiedenis echter, zo geeft de A-G aan, zijn er argumenten te vinden voor een subjectieve uitleg van het criterium. Hierbij wordt gekeken naar de intentie van de werkgever op het moment van het in het leven roepen van de regeling. De A-G kiest voor de objectieve uitleg en geeft aan dat in de wet en wetsgeschiedenis ‘te weinig aanknopingspunten zijn om een toets aan te leggen waarin het doel en de intentie van de inhoudingsplichtige getoetst worden. Naar het mij voorkomt dient een objectieve toets van het doel van de Regeling zoals dat manifesteert in de waarneembare eigenschappen van de Regeling plaats te vinden.‘

De redenering van de A-G verbaast. Ik lees niet in de wet dat een RVU een regeling is die de periode tot aan de pensioendatum overbrugt met uitkeringen. Er staat in de wet dat een RVU een regeling is die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel heeft de periode tot aan de pensioendatum te overbruggen en dat is dan ook wat zou moeten worden getoetst. Gezien de doelstelling van de RVU-regels, namelijk om te voorkomen dat een werkgever via de achterdeur een VUT-regeling invoert, en onder meer de zeer duidelijke toelichting van de Staatssecretaris destijds in de Eerste Kamer zijn de argumenten voor een subjectieve uitleg overduidelijk. Dat wil zeker niet zeggen dat indien er sprake is van een reorganisatie een ouderenregeling niet als een RVU kan worden beschouwd. Sterker, dat heeft alle schijn van een RVU. Ook dan is en blijft doorslaggevend met welke feitelijke reden de werkgever de betreffende ouderenregeling heeft getroffen.

26 januari 2016