Let op bij overstap naar de 3% staffel bij beschikbare premieregeling

De pensioenrichtleeftijd stijgt per 2018 naar 68. Als gevolg daarvan daalt de fiscale ruimte, ook in beschikbare premieregelingen. Door over te stappen op een zogenaamde 3% staffel-regime kan een beschikbare premiestaffel op basis van 4% ongewijzigd blijven zo lijkt het. Dit is echter niet zonder fiscale risico’s. In deze bijdrage zetten wij de risico’s en aandachtspunten uiteen.

Verschil tussen 4% en 3% staffel

Veel werkgevers hanteren momenteel een premiestaffel waarvan de percentages gebaseerd zijn op een rekenrente van 4% (zogenoemde 4% staffel). Deze staffel is fiscaal de norm. Omdat de marktrente al enige jaren lager is mogen er fiscale premiestaffels worden gehanteerd op basis van een rekenrente van 3%. Dit leidt tot hogere maximale premiepercentages. Aan het gebruik van de 3% staffel is een aantal voorwaarden verbonden, waaronder de eventtoets. Zie onze eerdere actualiteit.

Overstappen op 3% staffel per 2018 is mogelijk

Uit de voorlopig gepubliceerde maximale premiestaffels voor 2018 blijkt dat de huidige 4% staffel lager is dan de 3% staffel die vanaf 2018 maximaal is toegestaan. Met andere woorden: door over te stappen op de nieuwe 3% staffel en de premie te maximeren op de oude 4% staffel  kan de huidige premiestaffel gehandhaafd blijven. Zie ook onze eerdere actualiteit. Dat maakt het leven ogenschijnlijk makkelijk.

Veel pensioenuitvoerders hebben inmiddels aangegeven de overstap op de 3% staffel te willen aanbieden, om de huidige 4% staffel te kunnen handhaven.

Arbeidsrechtelijke en fiscale aandachtspunten bij overstap op 3% staffel

Om niet te hoeven aanpassen in de arbeidsvoorwaarden, heeft het handhaven van de 4% staffel onder het 3% regime de voorkeur. Er zijn echter aandachtspunten:

  • Door overstap op de 3% staffel en de eerder genoemde eventtoets wordt de pensioenovereenkomst gewijzigd. Er is daarom instemming van de OR en werknemers is dus nodig.
  • De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat het pensioenkapitaal opgebouwd onder het 4% regime niet mag vermengen met het 3% kapitaal, tenzij alles door middel van waardeoverdracht bij elkaar wordt gevoegd. Op het totaal wordt dan het 3% regime van toepassing. Zie hiervoor onze actualiteit.

Het is al met al zaak vast te stellen wat het beleid van de pensioenuitvoerder is, de wens tot handhaving te duiden, de voor- en nadelen van handhaving in kaart te brengen en tijdig (!) met werknemers(vertegenwoordigers) te overleggen. Toepassen van de nieuwe en lagere 4% staffel en het verlenen van een compensatie zou ook een uitkomst kunnen zijn.

21 juni 2017

Auteur(s) en meer informatie: