Vlakke premie, maar niet vast 30%

Met ingang van 1 januari 2022 wijzigt ook het fiscale kader voor de pensioenopbouw. De wet zal een maximaal premiepercentage bevatten. Dit percentage zal 30% van de pensioengrondslag bedragen. In de wet is opgenomen dat het maximum zal van tijd tot tijd veranderen.

De maximale premie van 30% gaat niet in alle gevallen direct per 2022 gelden, zie de verschillende mogelijkheden die werkgevers hebben. Deze pensioenspaarpremie van 30% is bedoeld ter financiering van een ouderdomspensioen en een nabestaandenpensioen bij overlijden ná pensioendatum. De premies voor de risicoverzekeringen zoals partner- en wezenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum vallen dus niet onder de 30%, evenmin als de administratiekosten voor de uitvoerder.

Hoe is het percentage van 30% bepaald?

Het maximale percentage van 30% is niet zomaar gekozen, maar is gebaseerd op de premie die op dit moment in Nederland wordt gespaard voor pensioen. Er is ook onderzocht of de premie van 30% voldoende is om de pensioenambitie te bereiken (75% van het gemiddelde loon na 40 dienstjaren). Gebleken is dat 30% voldoende is om deze ambitie te behalen, ook als sprake is van zogenaamde ‘slecht weer scenario’s’. Dit principe is zelfs vastgelegd in de wet zodat pensioenuitvoerders niet gedwongen worden om veel risico te lopen om het benodigde rendement te behalen.

Kan het maximale premiepercentage in de toekomst veranderen?

Jazeker, in de wet wordt bewust een wijzigingsmechanisme opgenomen. Kortgezegd worden de volgende stappen gezet:

  1. DNB publiceert de (nieuwe) economische verwachtingen.
  2. Het ministerie van Financiën bepaalt een verwacht rendement op basis van deze verwachtingen van DNB.
  3. Aan de hand van het actuele verwacht rendement wordt de maximale premie, eens per vijf jaar, opnieuw wettelijk vastgelegd volgens onderstaande (ingekorte) tabel.
Bij een rendement van Bedraag de maximale premie
1,00% - 1,25% 35%
1,25% - 1,50% 32%
1,50% - 1,75% 30%
1,75% - 2,00% 28%
2,00% - 2,25% 26%
  1. De eerste wijziging vindt plaats per 1 januari 2036.
  2. Als er zich schokken voordoen als gevolg van nieuwe economische verwachtingen, waardoor de premiegrens (van nu 30%) met meer dan 5%-punt daalt of stijgt, dan zal er altijd een aanpassing plaatsvinden.
  3. De wijziging van het maximaal fiscaal toegestane percentage vindt altijd drie jaar na de aankondiging plaats.

Moeten werkgevers anticiperen op wijziging van de fiscaal toegestane premie?

De kans is groot dat het maximaal fiscaal toegestane premiepercentage tenminste eens per vijf jaar wijzigt. De kans is groot dat het premiepercentage van 30% zal dalen omdat de kans reëel is dat de rente hoger is dan nu. Vanwege de wijzigingen in de fiscaal maximale premie is het van belang in de pensioenovereenkomst vast te leggen welk arbeidsvoorwaardelijk mechanisme in werking treedt als de fiscaal toegestane premie wijzigt. Stel dat het fiscaal maximale percentage lager wordt dan wat met de werknemer is overeengekomen. Wordt het meerdere dan als salaris uitbetaald? Of wordt de premie verlaagd, zonder dat de werknemer gecompenseerd wordt? Door het verwachte hogere rendement is er immers een voordeel. Een onmiddellijke, goede vastlegging is essentieel om toekomstige discussies te voorkomen.

22 december 2020

Auteur(s) en meer informatie: