Artikelen en publicaties

2020

Juni 2020 - Fiscale voorziening transitievergoeding
P. Zonneveld MSc en Fatima El Barkani LL.M 
(Loonzaken)

Op 26 februari 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën het besluit over de vorming van
balansvoorzieningen geactualiseerd. In dit besluit geeft hij op basis van goed koopmansgebruik
handvatten voor de vorming van een fiscale voorziening op de balans voor toekomstige uitgaven.
Daarbij geeft hij als voorbeeld het treffen van een voorziening voor transitievergoedingen. Lees verder

Mei 2020 - Doelen pensioencommunicatie bereikt? 
Fatima El Barkani LL.M 
(Pensioen en Praktijk)

De Wet pensioencommunicatie wijzigt de Pensioenwet en de Wet verplichte Beroepspensioenregeling. Deze wet is op 1 juli 2015 gefaseerd in werking getreden en heeft de informatieverplichtingen voor de pensioenuitvoerders vernieuwd. Het doel van deze wet is om de burger financieel inzicht te geven in zijn ‘oude dag’. Het kabinet heeft de Wet pensioencommunicatie laten evalueren en aan de hand hiervan voorgenomen maatregelen aangekondigd. Zijn deze voorgenomen maatregelen voldoende? In dit artikel geef ik aan de hand van het doel van de Wet pensioencommunicatie de bevindingen van de evaluatie weer. Verder doe ik enkele aanbevelingen op basis van mijn eigen ervaringen in de praktijk. Lees verder.

Februari 2020 - Dient het conceptwetsvoorstel bedrag ineens, RVU en
verlofsparen het beoogde doel? 

mr. Cornelien Donner-Broersma en mr. Jan-Olivier Kuijkhoven (Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken)

Op 18 november 2019 is het conceptwetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen ter consultatie aangeboden. Inmiddels is de consultatietermijn verstreken en zijn we in afwachting van indiening bij de Tweede Kamer. Het conceptwetsvoorstel bevat enkele positieve en minder ingrijpende maatregelen uit het in juni 2019 tot stand gekomen pensioenakkoord. Zo regelt het conceptwetsvoorstel het recht op afkoop van maximaal 10% van de pensioenaanspraken op de pensioendatum, een tijdelijke vrijstelling van de 52% RVU-heffing voor werkgevers en een uitbreiding van fiscaal gefaciliteerd verlofsparen van 50 naar 100 weken. In dit artikel gaan wij na wat het doel is van de voorgestelde maatregelen, wat de maatregelen inhouden en in hoeverre de maatregelen het beoogde doel dienen. Daarnaast bekijken wij of er alternatieven voorhanden zijn waarmee het nagestreefde doel (beter) kan worden bereikt. Lees verder.

Januari 2020 - Vervroegde pensionering in het Pensioenakkoord
drs. Natasja Winter
(Loonzaken)

Onderdeel van het Pensioenakkoord, naast de hervorming van het pensioenstelsel, zijn de
maatregelen waarmee werknemers langer en gezonder kunnen doorwerken tot de beoogde
pensioendatum. Daartoe hebben de ministers van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid in november 2019 het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ ter consultatie aangeboden. Het betreft een consultatiedocument dat nog kan wijzigen, maar het geeft al een goed beeld van de ideeën van de wetgevers. Lees verder.

2019

November 2019 - De generatieregeling; bezint eer ge begint?
mr. Cornelien Donner-Broersma (Tijdschrift voor Ontslagrecht)

Het afgelopen decennium is het overheidsbeleid – als gevolg van de bevolkingsvergrijzing en toenemende levensverwachting – gericht op langer doorwerken. Zo zijn bijvoorbeeld de AOW- en pensioenrichtleeftijd gestegen en VUT- en prepensioenregelingen fiscaal onaantrekkelijk gemaakt. Lees verder.

Oktober 2019 - Heeft de Wet Bpf nog toekomst?
Drs. Natasja Winter en Fatima El Barkani LL.M (Pensioen en Praktijk)

Is de huidige vorm van verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds nog van deze tijd? Aan de hand van drie redenen bespreken wij mogelijke knelpunten. Eerst gaan we in op het doel van verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds. Tenslotte komen enkele lange- en kortetermijnoplossingen aan de orde. Lees verder.

Oktober 2019 - Het pensioenakkoord; wat betekent dit voor de arbeidsrechtpraktijk?
mr. Cornelien Donner-Broersma (Tijdschrift Recht en Arbeid)

Nu er eindelijk een pensioenakkoord is, is het de vraag wat dit akkoord precies inhoudt. Het pensioenakkoord bestaat uit verschillende afspraken, zoals over de AOW-leeftijd, het pensioenstelsel en duurzame inzetbaarheid. Een aantal van deze afspraken wordt al op korte termijn ingevoerd, terwijl andere afspraken de komende jaren nog nader moeten worden uitgewerkt. In dit artikel zet ik de inhoud van het pensioenakkoord uiteen en geef ik aan wat de gevolgen voor de arbeidsrechtpraktijk zijn voor zowel de korte als de lange termijn. Lees verder.

Oktober 2019 - Nieuw pensioencontract: om invaren heen varen?
mr. Cornelien Donner-Broersma en mr. Jan-Olivier Kuijkhoven (Pensioen Magazine)

Het collectief invaren van oude rechten is een van de meest complexe onderwerpen van het pensioenakkoord en daardoor een potentiële splijtzwam. Zelfs indien de recentelijk ingestelde stuur-, werk-, voorbereidings- en klankbordgroepen tot overeenstemming komen, zijn daarmee de potentiële problemen rond invaren nog niet van tafel. Lees verder.

Juli 2019 - Pensioenstelsel gaat op de schop
mr. Cornelien Donner-Broersma (HR Rendement)

Begin juni hebben het kabinet en de sociale partners na jarenlange onderhandelingen eindelijk een pensioenakkoord bereikt. In dit akkoord staan onder meer afspraken over de vertraagde verhoging van de AOW-leeftijd, wijzigingen in het pensioenstelsel en duurzame inzetbaarheid. Veel van de gemaakte afspraken zullen de komende jaren nog worden uitgewerkt. Dit betekent echter niet dat u voorlopig alleen maar kunt wachten op wat komen gaat. Waar moet u rekening mee houden? Lees verder.

Juli 2019 - Dit merkt u in 2020 van het nieuwe pensioen
mr. Cornelien Donner-Broersma (SalarisNet)

Nu er eindelijk een pensioenakkoord is, is het de vraag wat dit akkoord de komende tijd allemaal gaat betekenen. Het pensioenakkoord bestaat uit verschillende afspraken, zoals over de AOW-leeftijd, het pensioenstelsel en duurzame inzetbaarheid. Veel van de gemaakte afspraken zullen de komende jaren nog nader moeten worden uitgewerkt door een stuurgroep. Vervolgens zal er een wetgevingstraject volgen om de maatregelen te implementeren. Maar met welke maatregelen dienen werkgevers alvast rekening te houden? Lees verder.

Juni 2019 - Kapitaal bij overlijden?
Dirk de Wit Msc en Nienke Oude Steenhof Msc (Pensioen & Praktijk)

Onder andere vanwege de lage rentestand vervangen werkgevers hun middelloonregelingen op grote schaal door beschikbarepremieregelingen. In een beschikbarepremieregeling bouwen werknemers een pensioenkapitaal op voor de aankoop van een ouderdomspensioen op pensioendatum. Een vaak gestelde vraag is wat er gebeurt met het pensioenkapitaal bij overlijden vóór de pensioendatum. In dit artikel bespreken wij de keuzes die een werkgever heeft. Werkgevers willen een passende regeling en hun werknemers goed kunnen informeren. Lees verder.

Februari 2019 - Gewijzigd beleid inzake RVU-heffing
mr. Jan-Olivier Kuijkhoven
 (Loonzaken)

Eind 2018 is een Handreiking van de Belastingdienst verschenen over de Regeling voor vervroegde uittreding (RVU). De Handreiking komt in de plaats van een drietal besluiten van de staatssecretaris van Financiën. Aanleiding voor deze stoelendans is een uitspraak van de Hoge Raad van 22 juni 2018. Hiermee is dertien jaar na de introductie van de RVU-regeling eindelijk eenduidigheid, alhoewel de complexiteit voor een belangrijk deel blijft bestaan. Lees verder.

Januari 2019 - Over de bomen in het fiscale indexatiebos
mr. Jan-Olivier Kuijkhoven 
(Pensioen Magazine)

De Pensioenwet definieert het fenomeen als toeslag, fiscalisten spreken over indexatie. In dit artikel geeft de auteur een overzicht van de fiscale regels rond indexatie. Hierin is ook het meest recente Vraag en Antwoord van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) verwerkt. Deze bijdrage is relevant voor alle pensioenregelingen in de zin van hoofdstuk llB Wet Wet LB als daarin een indexatiebepaling is opgenomen of indexatie wordt (her)overwogen. Lees verder.

2017

Mei 2017 - Wat als duurzame inzetbaarheid niet werkt?
drs. Natasja Winter 
(HR & Business Magazine)

 

Duurzame inzetbaarheid is het (zogenaamde) wondermiddel om werknemers langer vitaal aan het werk te houden. Maar het werkt niet in alle gevallen. Duurzaam inzetbaarheidsbeleid vraagt om een lange aanloop en voldoende inbedding in een organisatie. En dan nog past het niet altijd. Wat dan te doen met werknemers die de vruchten niet hebben kunnen plukken van het beleid dat nog maar net of nog niet bestaat? Wat te doen als duurzame inzetbaarheid in het geheel niet mogelijk is? Lees verder.

 

Maart 2017 - Nettopensioen bij fondsen niet goed doordacht
mr. Jan-Olivier Kuijkhoven
 (Pensioen Magazine)

 

In 2015 is het nettopensioen geïntroduceerd als een doekje voor het bloeden wegens de invoering van de geïndexeerde aftoppingsgrens van € 100.000. Deze grens zal met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid door een van de volgende kabinetten worden verlaagd. Daalt de aftoppingsgrens, dan worden meer werknemers met nettopensioen geconfronteerd. Met de verkiezingen voor de deur, althans ten tijde van het schrijven van dit artikel, was dit voor de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie aanleiding om het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op een belangrijke onvolkomenheid van de vreemde vogel te wijzen. Maar ook om andere redenen is er onderhoud nodig. Lees verder

2016

Maart 2016 - Het Nieuwe Pensioen combineert paternalisme met individualisme
mr. Jan-Olivier Kuijkhoven (Pensioen Magazine)

 

In het afgelopen decembernummer ben ik ingegaan op de groeiende noodzaak voor en de voordelen van het Nieuwe Pensioen, oftewel collectief gedefiscaliseerd beleggen en sparen. In dit artikel doe ik een beroep op het historisch en psychologisch besef van de lezer en roep sociale partners op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Dat hebben ze begin jaren zeventig van de vorige eeuw ook gedaan. Het gebrek aan actie van de werknemer om zijn pensioen goed voor te bereiden is de enige constante factor. Soms is paternalisme goed. Tot slot geef ik aanbevelingen voor de contouren van een regeling op basis van het Nieuwe Pensioen. Lees verder

 

Voor eerder gepubliceerde artikelen bekijk ons archief