FD: 16-04-2010

Het Financieele Dagblad: 16 april 2010

Alternatief kabinet maakt pensioen nog complexer

JAN-OLIVIER KUIJKHOVEN

 

Jan-Olivier Kuijkhoven - In een brief van donderdag 7 april jongstleden aan de Tweede Kamer introduceert minister Donner namens het kabinet een nieuw pensioensysteem. Het betreft de voorwaardelijke pensioenaanspraak. De stijgende levensverwachtingen en lagere beleggingsresultaten bepalen in dit systeem in zeer belangrijke mate de hoogte van het pensioen. Lees: de pensioenuitkeringen worden lager.

Premiestijgingen, zoals bij middelloonregelingen, horen daardoor tot het verleden. Dat is pure noodzaak gezien de torenhoge premies, de vergrijzing en onze verslechterende concurrentiepositie. Voor het overige is weinig positiefs te ontdekken aan het idee van het kabinet.

Meer onduidelijkheid

Het voorgestelde systeem is een combinatie tussen een middelloon- en een beschikbarepremieregeling. Het is complex, past niet binnen de huidige regels, is onbegrijpelijk voor de werknemer, (buitenlandse) aandeelhouders en investeerders, onvoorspelbaar wat betreft de uitkomst, leidt tot verschillen in pensioenhoogte, is duur in de uitvoering, onderhoudsgevoelig, voer voor discussies en aanleiding tot rechtszaken. Meer wijzigingen, meer regels, meer toezicht, meer onduidelijkheid.

Nog meer werk voor degenen die leven van het pensioen van anderen. Dat is niet de bedoeling van deze arbeidsvoorwaarde. Eindelijk wordt nu erkend dat de pensioenuitkomst niet meer te garanderen is. In plaats van complexe middelloonalternatieven is het echter tijd over te gaan naar een reël, simpel en transparant alternatief.

Risicomijdend belegd

Dat alternatief is de beschikbarepremieregeling met collectieve aspecten, zoals bijvoorbeeld collectief beleggingen. Het systeem wordt in de praktijk al toegepast. De hoogte van de pensioenuitkeringen is, net als in het door het kabinet voorgestelde systeem, niet van tevoren bekend. De werknemer weet wèl exact hoe hoog de pensioenpremie is. Deze premie wordt risicomijdend belegd en ook op andere manieren kan worden gezorgd voor solidariteit en collectiviteit.

Overigens is sprake van kapitaaldekking. Deze drie aspecten - dé verworvenheden van het Nederlands pensioenstelsel - kunnen goed worden verenigd in de weinig onderhoudsintensieve beschikbarepremieregeling. Defined Contribution, Collective Investments, kortweg DCCI, is een treffende en simpele oplossing.

Nederlands tintje

Verbazingwekkend is dat commissies van wijzen alsmede de politiek de beschikbarepremieregeling structureel terzijde schuiven als een on-Nederlandse regeling. De uitdaging is juist er zoveel mogelijk een Nederlands tintje aan te geven.
Het gaat bij het pensioensysteem van de toekomst om premiebeheersing, schaalvergroting, lage uitvoeringskosten, risicobeheersing, bescherming van de werknemer en transparantie.
DCCI is een reëel alternatief voor de middelloonregeling en zeker voor het voorgestelde systeem van de voorwaardelijke pensioenaanspraak. Wachten tot het in de wet staat is niet nodig.

Mr. J.O. Kuijkhoven is managing partner van KWPS.

Copyright (c) 2010 Het Financieele Dagblad

Mail KWPS