HR Accounting

De financiële onderbouwing van de HR business cases

Diverse HR thema’s lenen zich prima voor een vertaling in ken- en stuurgetallen, scenarioanalyses, doorrekeningen en rendementsbeoordelingen. KWPS heeft de eerste van een reeks specialistische digitale oplossingen ontwikkeld. Deze rekentools leveren financieel en fiscaal inzicht om HR business cases te onderbouwen en vormen een startpunt voor overleg met Finance, directie en werknemers. De werkgever maakt in overleg met KWPS een aantal keuzes, waarbij de financiële gevolgen van verschillende keuzes én alternatieven snel inzichtelijk zijn te maken. Door de tools en onze begeleiding wordt het proces versneld, inzicht vergroot en kosten bespaard. De tools zijn veelal ondersteunend aan de advisering door arbeidsrechtadvocaten. De volgende digitale HR oplossingen zijn inmiddels door KWPS ontwikkeld:

Rekentool Reorganisatie

Met deze rekentool berekenen wij de financiële en personele gevolgen op korte én lange termijn van allerhande vertrekregelingen in het kader van een reorganisatie. De tool maakt een selectie op basis van het afspiegelings- of lifo-beginsel, met de mogelijkheid voor maatwerk. Andere output betreft de omvang van de uitstroom versus de kosten. De tool maakt de uitkomsten van verschillende soorten ontslagvergoedingen op verschillende peildata duidelijk.

Rekentool vertrek (oudere) werknemers

Met deze rekentool wordt duidelijk gemaakt wat de kosten van verschillende mogelijke vertrekregelingen zijn, indien een bepaald deel van de werknemerspopulatie vertrekt. Niet alleen de kosten van de beoogde vertrekregeling, maar ook de drempelvrijstelling van € 66.500, wordt in beeld gebracht. Hierdoor kunt u een weloverwogen afweging maken tussen kosten nu en besparingen op langere termijn.

Rekentool Pensioenakkoord

De rekentool Pensioenakkoord laat de financiële en pensioenconsequenties zien van één leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie, zoals wordt voorgesteld in het Pensioenakkoord. Voor uw organisatie kan de nieuwe, optimale premiehoogte exact worden vastgesteld, net als de aard en duur van de compensatiemaatregel. Eén leeftijdsonafhankelijke premie introduceren is nu al mogelijk. Het kan op den duur een substantiële besparing aan pensioenpremies betekenen, mits goed vormgegeven. Een aantal werkgevers is u al voorgegaan. Wachten op de wetgever of wachten tot het verzekeringscontract afloopt is niet nodig.

Rekentool RVU individueel

De rekentool geeft uitsluitsel of en hoeveel 52% RVU-heffing dient te worden afgedragen ingeval u een vertrekregeling met een individuele werknemer overeenkomt. Onderdeel van de rekentool is de drempelvrijstelling die per 2021 in werking is getreden. 

Rekentool individuele pensioenanalyse

De rekentool pensioenanalyse is onderdeel van goede pensioencommunicatie en geeft inzicht in het inkomen van de werknemer vóór en na diens pensionering. Aan de hand van deze rekentool kan een werknemer inzicht krijgen in zijn/haar inkomenssituatie als besloten wordt bijvoorbeeld een jaar eerder te stoppen met werken. De ervaring leert dat de werknemer de pensioenanalyse erg op prijs stelt. Dit kan een positief effect hebben op het accepteren van een vertrekregeling.

Interesse?

Tijdens een gratis en vrijblijvend overleg kunnen wij u de werking van de betreffende rekentool laten zien. Aarzel niet en benader uw vaste contactpersoon, of neem contact op met Patricia Zonneveld, telefoon: 020-5891818.