Nieuwsbrief 2008-10 (Excessieve beloningen, uitstel AOW, BPR)

 

   

Nieuwsbrief 2008-10

 

 

 

Wetsvoorstel belastingheffing excessieve beloningen aangenomen

Op 9 december jongstleden is het Wetsvoorstel belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen door de Eerste Kamer aangenomen. Vanaf 1 januari 2009 geldt een strafheffing van 30% op excessieve ontslagvergoedingen en vanaf 1 januari 2010 15% op excessieve backservice. We verwijzen voor de inhoud van de voorstellen naar onze nieuwsbrief 2008-4.

 

PS 1   Door het toezeggen van een hoog startsalaris en een beschikbare premieregeling of middelloonregeling in plaats van een eindloonregeling kan de strafheffing in veel gevallen worden vermeden of geminimaliseerd.

 

Uitstel AOW

Op 18 november jongstleden is een wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk maakt de AOW geheel of ten dele op een later tijdstip te laten in gaan. Het moet mogelijk worden om de AOW bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd geheel of gedeeltelijk uit te stellen tot uiterlijk de 70-jarige leeftijd. In dat geval zal de AOW actuarieel worden verhoogd. Er vindt na de 65-jarige leeftijd geen opbouw van AOW meer plaats. Het kabinet hoopt hiermee op een ‘cultuuromslag’ waardoor doorwerken tot 65 jaar weer ‘normaal’ wordt. Daarnaast zou het wetsvoorstel tegemoet komen aan de behoefte om werken na 65 jaar te kunnen combineren met een uitstel van de pensioeningangsdatum.

 

PS 2            Door het flexibel maken van de AOW-leeftijd wordt de kans groter dat een arbeidsovereenkomst op de 65-jarige leeftijd niet langer van rechtswege eindigt. Het is afwachten hoe de rechtspraak zich op dit punt gaat ontwikkelen.

 

Beleggingen premieovereenkomsten per 1 januari 2009

Voor premieovereenkomsten (beschikbare premieregelingen)geldt vanaf 1 januari 2009 in beginsel dat de beleggingen op grond van de Pensioenwet verzorgd worden door de verzekeraar. De werknemer draagt overigens nog steeds het risico voor de beleggingen. De verzekeraar moet het pensioenkapitaal (voorzichtig) beleggen, rekening houdend met de termijn die nog te gaan is tot de pensioendatum. De werknemer kan er voor kiezen het beleggen over te nemen. Daarbij is de werknemer gebonden aan beperkingen die de verzekeraar en/of de werkgever aanbrengen.

 

Verzekeraars zoeken momenteel communicatie met (gewezen) deelnemers in verband met vorengenoemde zorgplicht voor de beleggingen. Wij geven een voorbeeld. Een werknemer heeft geheel in aandelen belegd en 50% van de waarde in de premieovereenkomst is verdampt. De verzekeraar meldt de werknemer in december 2008 per brief, dat als hij niet expliciet aangeeft op welke manier de beleggingen moeten plaatsvinden, de bestaande beleggingen automatisch zullen worden gedaan door de verzekeraar. Onderneemt de werknemer geen actie, dan kan dit betekenen dat de aandelen tegen de huidige zeer lage koers worden omgezet in vastrentende waarden en de werknemer zijn verlies dus niet meer goed zal kunnen maken.

 

PS 3            Het is werkgevers aan te raden om goed kennis te nemen van de communicatie die de verzekeraar met (gewezen) deelnemers voert terzake van de beleggingen van het pensioentegoed.

PS 4   Indien nodig zou er actieve voorlichting kunnen plaatsvinden vanuit de werkgever. De werknemer kan zo goed op de hoogte worden gesteld van de problematiek. Op deze manier wordt voorkomen dat de werknemer door handelen of juist door stilzitten een onbewuste keuze maakt.

 

 

 

 

   

KWPS

Strawinskylaan 679

1077XX Amsterdam

 

T: + 31 20 589 1818

E: info@kwps.nl

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.