Nieuwsbrief 2009-03 (Special - Kostenbesparing en Versobering)

 

   

Nieuwsbrief 2009-3

 

Special - Pensioen: Kostenbesparing en Versobering

 

 

 

Pensioen is ingewikkeld en duur. Gezien de huidige economische ontwikkelingen, is het voor werkgevers van belang na te gaan in hoeverre kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden en wellicht pensioenversobering mogelijk is. In deze special besteden wij aandacht aan enkele mogelijkheden.

 

Kosten pensioenregelingen niet verplicht gestelde bedijfstakpensioenfondsen

Een aantal bedrijfstakpensioenfondsen is niet verplicht gesteld. Met andere woorden: het staat werkgevers in dat geval vrij om het pensioen elders te verzekeren. Bij deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds wordt door de werkgever en/of werknemers een doorsneepremie betaald. Een doorsneepremie houdt in dat de premie voor zowel jongere als oudere werknemers gelijk is. Werkgevers die met name jonge werknemers in dienst hebben, betalen derhalve in verhouding een hoge pensioenpremie. Door het pensioen niet langer bij het bedrijfstakpensioenfonds onder te brengen, maar elders te verzekeren kunnen aanzienlijke kosten bespaard worden.

 

Kosten pensioencontract

Werkgevers blijken vaak onnodig dure pensioencontracten te hebben afgesloten. Maar wie wijst de werkgever daarop? Een kritische beoordeling door een onafhankelijke adviseur is geen overbodige luxe. Aangezien pensioencontracten voor meerdere jaren zijn afgesloten, kunnen door heronderhandelingen veel kosten bespaard worden.

 

Aandachtspunten bij seniorenregelingen

In onze Nieuwsbrief 2009-1 hebben wij stilgestaan bij de mogelijkheid van gedeeltelijk vervroegd uittreden van oudere werknemers middels een seniorenregeling. In het kader van kostenbesparingen, is het bij een seniorenregeling zaak rekening te houden met het volgende:

  • De uitkering op basis van de seniorenregeling kwalificeert als loon uit vroegere dienstbetrekking (groene tabel). De werkgever is derhalve geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd;
  • De werkgever kan terzake van de overeengekomen seniorenregeling een kostenegalisatiereserve vormen. Deze reserve drukt de winst met als gevolg dat vennootschapsbelasting bespaard wordt.

 

Eenzijdige wijziging (bestaande) pensioenovereenkomst

Een werkgever heeft op grond van de Pensioenwet de mogelijkheid om pensioenovereenkomsten eenzijdig te wijzigen. Een dergelijk wijzigingsbeding moet schriftelijk zijn opgenomen in de pensioen- of arbeidsovereenkomst. Een zwaarwegend belang, de redelijkheid en billijkheid spelen een belangrijke rol. Op grond van een verklaring van een accountant, financieel- of pensioendeskundige kan een werkgever bijvoorbeeld aantonen, dat voortzetting van de pensioenregeling in de huidige vorm financieel niet verantwoord is. In dat geval is er veelal sprake van een zwaarwegend belang, waarvoor het belang van de werknemer op grond van redelijkheid en billijkheid moet wijken en de pensioenovereenkomst eenzijdig kan worden aangepast.

 

Versoberde pensioenovereenkomst voor nieuwe werknemers

Een (eenzijdige) wijziging in bestaande pensioenovereenkomsten is niet altijd reeël. Een werkgever kan er voor kiezen om pensioenovereenkomsten met nieuwe werknemers te versoberen. Dit kan bijvoorbeeld door minder pensioen toe te zeggen of door de werknemersbijdrage aan het pensioen te verhogen.

 

 

 

   

KWPS

Strawinskylaan 679

1077XX Amsterdam

 

T: + 31 20 589 1818

E: info@kwps.nl

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.