Nieuwsbrief 2009-06 (Special - Verhoging AOW-leeftijd)

 


   

Nieuwsbrief 2009-6

 

Special - Verhoging AOW-leeftijd

 

 

 

Het kabinet is voornemens de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar. De SER heeft de gelegenheid gekregen tot 1 oktober 2009 alternatieven aan te dragen. Vooruitlopend heeft het ministerie van SZW op 5 juni 2009 een beschouwende notitie aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze special bespreken wij de hoofdlijnen van deze notitie. Wij concretiseren de notitie zoveel mogelijk op basis van onze interpretatie van de voorstellen.

 
Gevolgen voor tweede pijler pensioen
Volgens de notitie zal de pensioenopbouw in de tweede pijler (pensioen overeengekomen tussen werkgever en werknemer) moeten aansluiten op de AOW. Dit heeft tot gevolg dat de huidige fiscale kaders voor pensioenopbouw wijzigen. De pensioenrichtleeftijd zou dan 67 worden. Het opbouwpercentage zou dan dalen naar 1,89% in een eindloonregeling en naar 2,13% in een middelloonregeling. Werknemers hebben alsdan twee extra opbouwjaren om tot eenzelfde pensioenuitkomst te komen.
 
Invoering verhoogde AOW-leeftijd
Onze verwachting is dat de verhoging van de AOW-leeftijd plaatsvindt in twee stappen van een jaar, bijvoorbeeld een verhoging naar 66 in 2011 en een verhoging naar 67 in 2016. Werknemers die alsdan ouder zijn dan 60 jaar worden waarschijnlijk ontzien. Een invoering in twee etappes brengt veel administratieve voordelen met zich mee. Een geleidelijke invoering (bijvoorbeeld 1 maand verhoging per kalenderjaar) stelt werknemers weliswaar beter in de gelegenheid om te wennen aan een hogere AOW-leeftijd, maar is uitermate onpraktisch.
 
Arbeidsrechtelijke gevolgen
De aanpassing van de AOW-leeftijd heeft consequenties voor leeftijdgebonden regelingen zoals het (functioneel) leeftijdsontslag. Het (functioneel) leeftijdsontslag zal hierdoor plaatsvinden op de 67-jarige leeftijd. Ook CAO’s moeten worden aangepast aan de 67-jarige leeftijd omdat zij anders niet algemeen verbindend kunnen worden verklaard.
 
Overgangsregeling zware beroepen
Voor oudere werknemers met ‘zware’ beroepen wordt waarschijnlijk een regeling getroffen. Deze (overgangs)regeling houdt in dat de AOW-leeftijd van 65 onveranderd blijft, indien:
  • de betreffende werknemers bij invoering van de AOW-verhoging ouder zijn dan een nader te bepalen leeftijd (wij verwachten rond 45);
  • tot 65 jaar een zwaar beroep uitvoeren;
  • en dat dan al 40 jaren doen.
Sociale partners zouden het begrip ‘zwaar’ beroep per sector moeten gaan invullen en hiervoor toestemming vragen aan SZW.
 
Aandachtspunt: jonge werknemers met zware beroepen
De voorgestelde overgangsregeling zware beroepen geldt niet voor jongere werknemers. Het kabinet geeft aan dat sociale partners hiervoor loopbaanbeleid moeten ontwikkelen. Dit sluit volgens KWPS niet altijd aan bij de maatschappelijke werkelijkheid. In bepaalde sectoren zullen buiten het (fiscaal)wettelijk kader vervroegde uittredingsregelingen worden opgezet, zo is onze verwachting. De uitdaging is dan de heffing terzake van Regelingen voor Vervroegde Uittreding (nu 26%, in 2011 52%) te voorkomen.
 
Flexibilisering AOW
De kans is groot dat de AOW niet alleen een flexibele ingangsdatum gaat kennen, maar ook deeltijd-AOW mogelijk wordt. Dit sluit aan bij de mogelijkheden die pensioenregelingen nu al vaak bieden. Gecombineerd met de levensloopregeling, doorwerkbonussen van de overheid en seniorenregelingen, kunnen werkgevers een deel van het loopbaanbeleid vormgeven.
 
KWPS seminar op 8 oktober 2009
Voor cliënten en relaties van KWPS wordt een seminar georganiseerd waarin het eventuele SER-alternatief en de AOW-voorstellen worden behandeld. Vanzelfsprekend komen ook de mogelijke oplossingen aan bod.

   

KWPS

Strawinskylaan 679

1077XX Amsterdam

 

T: + 31 20 589 1818

E: info@kwps.nl

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.