Nieuwsbrief 2010-11 (Stamrecht en fiscaal RVU-hiaat)

 


 

Nieuwsbrief 2010-11 

 

 

 
 

Afbakening stamrecht

De Kennisgroep pensioenen loonbelasting heeft het begrip te derven loon middels een handreiking afgebakend en daarmee toepassing van de stamrechtvrijstelling. Een vergoeding voor te derven loon bestaat in de praktijk veelal uit twee componenten: inkomensschade en pensioenschade. De inkomensschade wordt door de handreiking begrensd in de situatie dat een werknemer in aansluiting op zijn uitdiensttreding de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van een oudedagsvoorziening (VUT, prepensioen of ouderdomspensioen). Voor de pensioenschade wordt door de Belastingdienst aansluiting gezocht bij de werkgeverspremies die tot aan de pensioendatum zouden zijn gestort.
 
Een werknemer wordt ontslagen op de 61-jarige leeftijd. Zijn (bruto)jaarsalaris bedraagt
€ 50.000. Zijn prepensioendatum is 62 jaar. De werknemer heeft de mogelijkheid om het prepensioen uit te stellen. Het ouderdomspensioen gaat in op de 65-jarige leeftijd. De opbouw van het ouderdomspensioen wordt normaal gesproken tot aan de 65-jarige leeftijd voortgezet. De werkgeverspremies tot aan de 65-jarige leeftijd bedragen € 15.000. Een verzekeraar heeft de pensioenschade berekend op € 40.000, zijnde het verschil tussen de contante waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen bij doorwerken tot 65 jaar en de contante waarde van die aanspraken bij ontslag. Werkgever en werknemer komen een ontslagvergoeding van € 140.000 overeen.
 
Op basis van de handreiking kan een bedrag van maximaal € 65.000 worden gebruikt voor de aankoop van een stamrecht. De inkomensschade wordt door de fiscus begrensd op € 50.000 (het te derven brutoloon tot aan de prepensioendatum van 62 jaar). De pensioenschade bedraagt maximaal € 15.000. De resterende € 75.000 (€ 140.000 -/- € 65.000) dient direct in de heffing te worden betrokken.
 
PS 1: KWPS acht de handreiking een te strikte interpretatie van bestaande wet- en regelgeving en jurisprudentie. KWPS verwacht dat de handreiking mogelijk versoepeld zal worden.
PS 2: Het is werkgevers vooralsnog voor alle zekerheid aan te raden om toepassing van de stamrechtvrijstelling vooraf ter goedkeuring aan de Belastingdienst voor te leggen.
 

Reparatie fiscaal RVU-hiaat

In onze nieuwsbrief van 2010-10 bespraken wij de mogelijkheid om de strafheffing te beperken tot 26% door uitkeringen voor 1 januari 2011 in de vorm van een koopsom over te maken naar een derde (bijvoorbeeld een Stichting). Recent heeft de Kennisgroep pensioenen loonbelasting middels een Vraag & Antwoord aangegeven dat het fiscale hiaat nog dit jaar door het ministerie van Financiën wordt gerepareerd. De Uitvoeringsregeling loonbelasting zal hiertoe aangepast worden. Ter zake van uitkeringen uit hoofde van een bestaande RVU geldt vanaf 2011: 
  • alle uitkeringen worden belast tegen 52%;
  • op uitkeringen uit bijdragen of premies, waarop een eindheffing van 26% heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld door onderbrenging bij een derde) vindt een aanvullende eindheffing van 26% plaats;
  • op uitkeringen uit bijdragen die zijn ingehouden op het loon van werknemers en die voor de helft niet tot het loon hebben behoord (ingeval van een werknemersbijdrage aan een RVU), vindt een aanvullende eindheffing van 26% plaats.
PS 1: Ook uitkeringen die plaatsvinden ter zake van koopsommen die zijn gestort bij een derde, vóór het verschijnen van het Vraag & Antwoord van de Kennisgroep, worden getroffen door een aanvullende eindheffing van 26%.
 

PS 2: De strafheffing van 52% kan vaak voorkomen worden door verbetering en vervroeging van het ouderdomspensioen. Er is dan geen sprake van een RVU.

 

 

KWPS

Strawinskylaan 679

1077XX Amsterdam

www.kwps.nl

 

T: + 31 20 589 1818

E: info@kwps.nl

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.