Nieuwsbrief 2011-01 (Afstempelen pensioenaanspraken)

 


 

Nieuwsbrief 2011-03

 

Afstempelen pensioenaanspraken

 

 

Veel pensioenfondsen hebben de afgelopen maanden kunnen profiteren van de stijging van de rente en hogere aandelenkoersen. Veel fondsen zijn hierdoor ontkomen aan de verplichting te moeten korten op pensioen, het zogenoemde afstempelen. Nu het afstempelen (tijdelijk) niet meer aan de orde is, zijn eventuele claims voorlopig van de baan.

 

Arbeidsrechtelijk en pensioenrechtelijk kader

Op grond van het arbeidsrecht is het voor een werkgever niet mogelijk de pensioenovereenkomst eenzijdig te wijzigen. Dit betekent dat afstempelen op de opgebouwde pensioenaanspraken een arbeidsrechtelijk conflict kan opleveren. De Pensioenwet voorziet hier evenwel in, mits er gedegen afspraken zijn gemaakt met de werknemer.
 
  • Artikel 19 Pensioenwet geeft werkgevers de mogelijkheid om de pensioenovereenkomst in een aantal gevallen eenzijdig te wijzigen. De werkgever kan, indien de mogelijkheid hiertoe schriftelijk is opgenomen in de pensioenovereenkomst, de pensioenovereenkomst eenzijdig wijzigen indien sprake is van een zwaarwichtig belang.
  • In artikel 20 Pensioenwet is bepaald dat de opgebouwde pensioenrechten in geval van wijziging niet worden aangepast of aangetast, behalve in het geval van waardeoverdrachten en afstempelen.
Het wettelijk systeem voorziet in de mogelijkheid om reeds verworven pensioenrechten te verminderen als gevolg van afstempelen.
 

De praktijk

Niet alle werkgevers hebben een pensioenovereenkomst met hun werknemers gesloten. In dat geval dienen onder andere het pensioenreglement en de startbrief als ‘pensioenovereenkomst’. De onduidelijkheid over gemaakte afspraken neemt daardoor toe en de kans dat de werknemer een werkgever zal aanspreken in het geval er afstempeling plaatsvindt is in dat geval groter.    
 

Pensioenovereenkomst

KWPS raadt werkgevers sinds de inwerkingtreding van de Pensioenwet aan een korte, sluitende pensioenovereenkomst te hanteren als addendum bij de arbeidsovereenkomst. Op deze manier is duidelijk wat er ten aanzien van pensioen is overeengekomen en hebben werknemers duidelijke en reële verwachtingen ten aanzien van het pensioen.
 
 

KWPS

Strawinskylaan 679

1077XX Amsterdam

 

T: + 31 20 589 1818

E: info@kwps.nl

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.