Nieuwsbrief 2011-05 (Waardeoverdracht en stamrechtvrijstelling)

 


 

Nieuwsbrief 2011-05

 

 

Tussenoplossing bijbetalingsproblematiek waardeoverdracht

Bij wisseling van werkgever hebben werknemers een wettelijk recht op waardeoverdracht van pensioen. Waardeoverdrachten kunnen tot forse bijbetalingsverplichtingen leiden voor de oude en de nieuwe werkgever. Dit belemmert de arbeidsmobiliteit en wordt derhalve onwenselijk geacht.

 

Minister Kamp schetst in zijn brief aan de Tweede Kamer een tweetal tussenoplossingen:

1) de bijbetalingsplicht vervalt indien de werkgever hierdoor aantoonbaar in financiële problemen komt;

2) er wordt een grens gesteld aan de bijbetalingslast.

 

Minister Kamp streeft ernaar de Pensioenwet op 1 januari 2012 te hebben aangepast om bovengenoemde tussenoplossingen mogelijk te maken. Een fundamentele discussie met het pensioenveld wordt gestart om uiteindelijk met een definitieve oplossing te komen.

 

PS:  Zolang de tussenoplossing nog niet is geïmplementeerd dient een werkgever in overleg te treden met een werknemer om bijbetaling te voorkomen. Een bonus toekennen voor het afzien van waardeoverdracht kan tot een kostenbesparing leiden.  

 

Golden parachutes vallen niet langer onder stamrechtvrijstelling

Het komt regelmatig voor dat werkgever en werknemer in de arbeidsovereenkomst afspraken maken over de hoogte van de ontslagvergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Deze afspraken worden ook wel golden parachutes genoemd.
 
Wij hebben vernomen dat de Belastingdienst zich op het standpunt stelt dat golden parachutes niet langer onder de stamrechtvrijstelling vallen en het beleid hier binnenkort op wordt aangepast. De ontslagvergoeding is voor de werknemer in één keer progressief belast. Het is dan niet mogelijk de ontslagvergoeding onder te brengen bij een stamrecht BV, bank of verzekeraar. Het is niet duidelijk waarop de beleidswijziging is gebaseerd. 
 
PS:  Wij raden werkgevers, die golden parachutes in hun arbeidsovereenkomst hebben opgenomen of de corporate governance code onderschrijven, aan de ontwikkelingen goed te volgen en eventueel de arbeidsovereenkomst aan te passen.
 

Actualiteitendossiers op kwps.nl

Minister Kamp heeft begin mei een wetsvoorstel ter verhoging van de AOW- en pensioengerechtigde leeftijd ingediend. Op 10 juni 2011 hebben sociale partners de uitwerking van het Pensioenakkoord openbaar gemaakt. Volg de ontwikkelingen rond deze thema's op onze site. Klik op Pensioenakkoord of Vitaliteit en verschuivende pensioenleeftijd of volg ons op Twitter.

 


KWPS

Strawinskylaan 679

1077XX Amsterdam

www.kwps.nl  

T: + 31 20 589 1818

E: info@kwps.nl

Volg ons op Twitter


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.