Nieuwsbrief 2011-06 (Vitaliteitspakket en partnerpensioen)

 


 

Nieuwsbrief 2011-06

  

 

Vitaliteitspakket

 
In een brief aan de Tweede Kamer kondigt minister Kamp een Vitaliteitspakket aan. Door samenhangende maatregelen moeten werknemers langer en productiever gaan werken. De exacte uitwerking van het Vitaliteitspakket wordt op Prinsjesdag bekend gemaakt. Het pakket bevat onder andere de volgende maatregelen:
  • Een mobiliteitsbonus voor bedrijven die een 55-plusser in dienst nemen
  • Een spaarregeling waarmee deelnemers een financiële buffer kunnen opbouwen (bijvoorbeeld om een periode tussen twee banen te kunnen overbruggen). Deze regeling kan niet worden ingezet voor vroegpensioen
  • Afschaffing van de levensloopregeling. Er komt een overgangsregeling
  • Afschaffing van de spaarloonregeling per 1 januari 2012
  • Verlaging van de fiscale drempel voor aftrek van scholingsuitgaven
  • Omzetting van de huidige ouderenkorting en doorwerkbonus in één werkbonus voor 62-plussers
 

Verplichte uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen


In premieovereenkomsten (beschikbare premieregelingen) en steeds meer uitkeringsovereenkomsten (eindloon- en middelloonregelingen) is het partnerpensioen op risicobasis verzekerd. Dit betekent dat het partnerpensioen vervalt bij beëindiging van het dienstverband.


Om het verlies aan partnerpensioen te compenseren, biedt de Pensioenwet de werknemer de mogelijkheid om bij het einde van het dienstverband een deel van het ouderdomspensioen te gebruiken om extra partnerpensioen te verzekeren. Omdat deze mogelijkheid nauwelijks bekend is, wordt hier weinig gebruik van gemaakt. Minister Kamp wil deze keuzemogelijkheid daarom omzetten in een verplichting.  


De voorgenomen wijziging treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2012.


Doorwerken naast vervroegd pensioen toegestaan

 
Regelmatig komt het voor dat werknemers het pensioen vervroegd willen laten ingaan, maar wel (gedeeltelijk) willen blijven werken. Tot voor kort was dit niet toegestaan. De Belastingdienst stelde de eis dat pensioenuitkeringen inkomensvervangend moeten zijn. In geval van doorwerken naast het ontvangen van het volledige vervroegde pensioen, werd de pensioenregeling als onzuiver aangemerkt. Dit heeft tot gevolg dat de pensioenaanspraken ineens belast zijn en tevens een boete wordt opgelegd. In totaal is dan 72% belasting verschuldigd.
 
Het Ministerie van Financiën heeft in een brief van 17 mei 2011 goedgekeurd dat doorwerken is toegestaan wanneer de pensioendatum vervroegd wordt tot 60-jarige (of latere) leeftijd. De Belastingdienst heeft aangegeven het gewijzigd beleid binnenkort te publiceren.
   

 


KWPS

Strawinskylaan 679

1077XX Amsterdam

 

T: + 31 20 589 1818

E: info@kwps.nl

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.