Nieuwsbrief 2011-07 (Special - Vitaliteitspakket)

 

 


 

Nieuwsbrief 2011-07

 

Special - Belastingplan 2012: Vitaliteitspakket

 

 

Een belangrijk onderdeel van het Belastingplan 2012 is het Vitaliteitspakket. Dit pakket is bedoeld om werknemers duurzaam inzetbaar te houden en om werk op flexibele wijze te combineren met andere activiteiten. Het pakket wordt geleidelijk ingevoerd in 2012 en 2013. Het Vitaliteitspakket leidt tot afschaffing van 1) arbeidskorting voor ouderen, 2) doorwerkbonus, 3) spaarloonregeling en 4) levensloopregeling. Voorts worden twee nieuwe fiscale regelingen ingevoerd: werkbonus 62-plussers en vitaliteitssparen.

 
De fiscale ruimte voor het Vitaliteitspakket wordt drastisch ingeperkt ten opzichte van de levensloopregeling.
 
Werkbonus
De werkbonus 62-plussers vervangt vanaf 2013 de arbeidskorting en doorwerkbonus. De werkbonus bedraagt € 3.000 en wordt een regeling in de loon- en inkomstenbelasting. Door het vaste bedrag vormt de werkbonus een grotere financiële prikkel voor lagere inkomens dan voor hogere inkomens.
 
Vitaliteitssparen
De spaarloon- en levensloopregeling worden vervangen door vitaliteitssparen. Vitaliteitssparen heeft de volgende kenmerken:
 • De regeling is in tegenstelling tot spaarloon en levensloop geregeld in de inkomstenbelasting; bijdragen zijn derhalve aftrekbaar in de inkomstenbelasting en lopen niet meer via de loonadministratie
 • Er zijn drie vormen mogelijk: spaarrekening, spaarverzekering en spaarrecht van deelneming
 • Stortingen zijn fiscaal aftrekbaar in box 1 van arbeidsinkomen en het tegoed is niet belast in box 3
 • Het maximaal op te bouwen vermogen bedraagt € 20.000
 • Er geldt een jaarlijkse maximale inleg van € 5.000
 • De regeling is bestedingsvrij tot de 62-jarige leeftijd
 • Vanaf 62 jaar geldt een opnamebeperking van maximaal € 10.000 per jaar om vroegpensionering te ontmoedigen
Overgangsbepalingen levensloopregeling
 • De levensloopregeling wordt vanaf 2012 opengehouden voor deelnemers die op 31 december 2011 een positief saldo hebben
 • Vanaf 2013 blijft de regeling alleen gelden voor deelnemers die voor 1 januari 2013 58 jaar zijn; deze groep behoudt de mogelijkheid in te leggen en op te nemen onder de huidige voorwaarden
 • Alle deelnemers aan de regeling hebben de mogelijkheid in 2013 hun levenslooptegoed geruisloos om te zetten in vitaliteitssparen; het volledige tegoed mag worden gestort ook als dat meer bedraagt dan € 20.000
 • Indien geen omzetting plaatsvindt wordt het levenslooptegoed bij invoering van vitaliteitssparen in een keer uitbetaald en belast, onder verrekening van opgebouwde levensloopverlofkorting
Overgangsbepalingen spaarloonregeling
 • Het opgebouwde spaartegoed kan in 2013 zonder fiscale gevolgen worden opgenomen
 • Indien geen omzetting plaatsvindt en de spaarloonvoorwaarden worden geëerbiedigd dan blijft sprake van een vrijstelling voor spaarloon in box 3. Het tegoed wordt alsdan jaarlijks vrijgegeven 
PS 1:  Na de toezeggingen van minister Kamp over het Pensioenakkoord eerder deze week is de kans aanwezig dat vitaliteitssparen en levensloop nog worden gewijzigd.  
 
PS 2: Na de recente toezeggingen van minister Kamp rond het Pensioenakkoord is de kans aanwezig dat de contouren van het voorgestelde Vitaliteitspakket nog wijzigen.
 
PS 3: Voor de levensloopregeling geldt een maximale inleg van 12% per jaar en een maximaal tegoed van 210%. Vitaliteitssparen kent een maximale inleg van € 5.000 per jaar en een maximaal tegoed van € 20.000. Vanaf middeninkomens betekent deze nieuwe faciliteit derhalve een grote achteruitgang.
 

 


KWPS

Strawinskylaan 679
1077XX Amsterdam
T + 31 20 589 1818
E info@kwps.nl
W www.kwps.nl
kwps_pensioen

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.