Nieuwsbrief 2012-08 (Special - Pensioen in Belastingplan 2013)

 


 

Nieuwsbrief 2012-08

 

Special - Pensioen in het Belastingplan 2013 

 

 

Op Prinsjesdag 2012 is het Belastingplan 2013 gepubliceerd. Daarin wordt een aantal wijzigingen ten aanzien van pensioen voorgesteld.

 

Per 1 januari 2013

 

Aansluiting overige regelgeving aan veranderende AOW- of pensioenrichtleeftijd
Uiterste ingangsdata voor levensloop, vitaliteitsparen, lijfrente en pensioen worden direct of indirect gekoppeld aan de per 2013 stijgende AOW-leeftijd en de per 2014 stijgende pensioenrichtleeftijd voor de tweede pijler.
 
Uiterste ingangsdatum pensioen
Het wordt tot maart 2015 mogelijk gemaakt het tweedepijlerpensioen uit te stellen tot de in dat jaar geldende AOW-leeftijd. In tegenstelling tot de huidige regels is het gedurende die periode niet noodzakelijk dat wordt doorgewerkt. Een werknemer kan derhalve op 65 jaar stoppen met werken terwijl het pensioen nog niet ingaat.
  

Per 1 januari 2015

 

Wijzigingen beroepspensioenregelingen
Het fiscale kader voor het reguliere werknemerspensioen (het Witteveenkader) zal ook van toepassing zijn op beroepspensioenregelingen. Premiebijdragen zijn vanaf 2015 slechts aftrekbaar voor de inkomstenbelasting mits aan een aantal vereisten in de loonbelasting wordt voldaan. Opbouw volgens het eindloonsysteem is voor deze groep niet mogelijk. Voorts is geregeld dat premies voor vrijwillige aanvulling voor aftrek in aanmerking komen. De vrijwillige premie mag evenwel niet meer bedragen dan een derde van de verplichte premie in een kalenderjaar, om in aanmerking te komen voor fiscale aftrek.
Voor aftrek is verder van belang dat de premies zijn gebaseerd op een inkomen dat niet hoger is dan het voor dat jaar geldende pensioengevend inkomen. Zijn de premies gebaseerd op een hoger inkomen dan bestaat er in zoverre geen recht op aftrek. De uitkeringen zullen wel volledig belast zijn zodat sprake is van dubbele belastingheffing. 
 

 


KWPS | Pensions | Employee Benefits | Tax | Financial Planning

Strawinskylaan 679
1077XX Amsterdam
T + 31 20 589 1818
E info@kwps.nl
W www.kwps.nl
kwps_pensioen

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.