Nieuwsbrief 2013-01 (Special - Wijzigingen Levensloop DEEL 2)

 


 

Nieuwsbrief 2013-01

 

Special - Wijzigingen Levensloop DEEL 2

 

 

In nieuwsbrief 2012-11 berichtten wij over de wijziging van het overgangsrecht voor levensloopregelingen per 2013.  De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel inmiddels aangenomen. Daarmee zijn de veranderingen definitief.
 
Het is voor werknemers van belang om in 2013 te bepalen of zij het saldo ineens opnemen in 2013, doorsparen in levensloop en/of het saldo verdeeld over meerdere jaren opnemen. Door opname van het levensloopsaldo stijgen het belastbaar inkomen en het vermogen. Dit heeft mogelijk gevolgen voor toeslagen als zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget.
 
KWPS heeft op basis van een ontwikkeld rekenprogramma indicatieve berekeningen gemaakt. De volgende hoofdlijnen zijn te onderscheiden zijn:
 
  • Indien de levensloopuitkeringen geen effect hebben op toeslagen dan is het meestal fiscaal voordelig om het levensloopsaldo in 2013 ineens uit te laten keren en niet door te sparen in levensloop. Daarbij wordt 20% van het op 31 december 2011 aanwezige tegoed belastingvrij uitgekeerd.
  • Een opname ineens in 2013, gecombineerd met een fiscaal toegestane pensioenstorting zorgt voor een optimaal fiscaal resultaat.
  • Indien de levensloopuitkering(en) invloed heeft / hebben op de hoogte van toeslagen, dan is het van belang om het verschil in hoogte van de toeslag(en) vóór en ná levensloopuitkering mee te laten wegen in de afwegingen. Het negatieve effect op de toeslagen kan bijvoorbeeld worden gemitigeerd door een fiscaal toegestane pensioenstorting of het aankopen van vakantiedagen. Het belastbaar jaarinkomen daalt daardoor.
  • Indien het gewenst is een periode van onbetaald verlof te financieren of een periode tot aan pensionering te overbruggen, dan kan het fiscaal voordelig zijn het levensloopsaldo in stand te houden tot het moment waarop de uitkeringen benodigd zijn en zodoende een progressievoordeel te realiseren.
 
De uiteindelijke keuzes zijn sterk afhankelijk van de persoonlijke financiële en fiscale situatie alsmede de voorkeur van de werknemer. Werknemers doen er verstandig aan zich te laten adviseren wat in hun specifieke geval het meest gunstig is.
 
PS 1. De werkgever mag 20% van het per 31 december 2011 aanwezige kapitaal belastingvrij overmaken indien het gehele levensloopsaldo (van alle levenslooprekeningen) van de werknemer wordt opgenomen.
 
PS 2. De werkgever dient de opname ineens als loon uit huidige dienstbetrekking in aanmerking te nemen.
 
PS 3. Het is bij opname ineens aan te raden dat de werknemer bewijs levert van het saldo per 31 december 2011.

 

 


KWPS | Pensions | Employee Benefits | Tax | Financial Planning

World Trade Center | Tower D, Level 6
Strawinskylaan 679 | 1077 XX Amsterdam
T + 31 20 589 1818
E info@kwps.nl
W www.kwps.nl
kwps_pensioen

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.