Nieuwsbrief 2013-02 (RVU, Sociaal Plan, aanwijzing, levensloop)

 


 

Nieuwsbrief 2013-02

 

RVU, Sociaal Plan, aanwijzing, levensloop

 

 

Geen algemene RVU-beschikkingen voor Sociaal Plan

Op 14 februari 2013 heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst een Vraag en Antwoord gepubliceerd waarin wordt aangegeven dat, indien in een Sociaal Plan een plaatsmakersregeling/remplacantenregeling of vrijwillige vertrekregeling is opgenomen, een inspecteur hierop in beginsel geen RVU-beschikking mag afgeven. Dit betekent dat RVU-heffing ad 52% verschuldigd kan zijn in voorkomende situaties, ook al vindt de beëindiging plaats op basis van een Sociaal Plan/reorganisatie. Onze verwachting is dat de Belastingdienst deze lijn zal volgen en geen algemene beschikkingen meer zal afgeven op een Sociaal Plan met een dergelijke inhoud. Beschikkingen zullen alsdan per persoon moeten worden aangevraagd op grond van de kwantitatieve methode. Door pensioenverbeteringen kunnen in bepaalde gevallen RVU-claims worden voorkomen. De Vraag en Antwoord van het CAP zijn naar de mening van KWPS in lijn met bestaande wetgeving en bieden in die zin niets nieuws. Ten aanzien van bestaande goedkeuringen voor een Sociaal Plan met een plaatsmakersregeling of vrijwillige vertrekregeling kan men zich in gevallen op opgewekt vertrouwen beroepen.
 

Fiscale aanwijzing buitenlandse pensioenregeling vervalt automatisch per 2014

Een buitenlandse pensioenregeling kan voor tijdelijk in Nederland werkzame werknemers door de Belastingdienst tijdelijk worden aangewezen als een in Nederland kwalificerende pensioenregeling, zodat dezelfde gelijke fiscale behandeling geldt. De werkgeverspremie is dan onbelast en de werknemerspremie aftrekbaar van het bruto loon van de werknemer. Voor werknemers die in Nederland te werk worden gesteld van buiten de EU geldt hierin een beperking. De fiscale facilitering in Nederland gaat in die gevallen niet verder dan de fiscale facilitering die voor Nederlandse pensioenregelingen geldt. Nu de fiscale facilitering van Nederlandse pensioenregelingen per 2014 en 2015 wordt beperkt, dient het bedrag aan fiscaal gefacilieerde premie voor een buitenlandse pensioenregeling bij tewerkstelling van buiten de EU opnieuw te worden vastgesteld.
 
PS 1: Het fiscale voordeel zal voor 2014 en later kleiner zijn dan tot en met 2013. De in Nederland te werk gestelde werknemer zal daardoor meer loonbelasting betalen en derhalve een lager netto salaris overhouden. Afhankelijk van de gemaakte afspraken zal de werknemer hiervoor willen worden gecompenseerd. In het geval van een nettoloonafspraak betekent dit in elk geval hogere lasten voor de werkgever.
 
PS 2: Op het moment dat een werknemer van buiten de EU in Nederland te werk wordt gesteld wordt het nog belangrijker goede afspraken te maken ten aanzien van het pensioen van de werknemer, om financiële verrassingen door gewijzigde Nederlandse wetgeving voor de werkgever te voorkomen.
 

Levensloop < € 3.000 vóór 1 april 2013 verlonen

Werknemers die op 31 december 2011 een levenslooptegoed hadden van minder dan € 3.000 kunnen sinds 2012 niet meer sparen in de levensloopregeling. Voor deze groep geldt dat een eventueel resterend levenslooptegoed per 1 januari 2013 verplicht vrij valt.
 
De inhouding van loonheffing over het aanwezige levenslooptegoed dient als volgt plaats te vinden:
 
  • 20% van de waarde per 31 december 2011, inclusief rendement per die datum, is vrijgesteld van loonheffing
  • over 80% van de waarde per 31 december 2011, inclusief rendement per die datum, alsmede het meerdere van de waarde per 31 december 2011 wordt volledig in loonheffing betrokken.
 
Over het tegoed waar loonheffingen op worden ingehouden, dienen ook premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw te worden betaald. Voor werknemers die 61 jaar of ouder zijn, wordt het tegoed als loon uit vroegere dienstbetrekking beschouwd zodat geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd zijn maar wel werkgeversheffing Zvw.
 
Het tegoed moet verloond worden zodra het vrijvalt, maar uiterlijk voor 1 april 2013.
 
PS 1: De levensloopuitvoerder informeert de deelnemers. In verband met de verplichte verloning voor 1 april 2013 doen werkgevers er verstandig aan dit zelf ook na te vragen bij hun werknemers
 
PS 2: Vrijval is niet noodzakelijk voor werknemers die op 31 december 2011 een tegoed hadden van € 3.000 of meer.
 
 

KWPS | Pensions | Employee Benefits | Tax | Financial Planning

World Trade Center | Tower D, Level 6
Strawinskylaan 679 | 1077 XX Amsterdam
T + 31 20 589 1818
E info@kwps.nl
W www.kwps.nl
kwps_pensioen
 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.