Nieuwsbrief 2013-03 (Crisisheffing, AOW & pensioensparen)

 


 

Nieuwsbrief 2013-03

Crisisheffing, AOW-leeftijd & pensioensparen 

 

 

 

Continuering crisisheffing 16%

Ook over het jaar 2013 is de crisisheffing van kracht, hoewel de maatregel in 2012 is aangekondigd als een eenmalige. Dit betekent dat ondernemingen 16% heffing moeten afdragen over beloningen in 2013 die hoger zijn dan € 150.000. In verband met de voordelige vrijval van levenslooptegoed in 2013 (zie onze Nieuwsbrief 2013-01) zou dit in beginsel betekenen dat door de opname van levenslooptegoed sneller de grens van € 150.000 wordt overschreden en een hoger bestanddeel in de crisisheffing wordt betrokken. De staatssecretaris heeft expliciet aangegeven dat opname uit levenslooptegoed volgens het voordelige 80%-regime buiten aanmerking worden gelaten bij de bepaling van de beloning in 2013.
 
PS 1: het is niet duidelijk of een reguliere opname uit levenslooptegoed ter financiering van een verlofperiode eveneens buiten beschouwing mag blijven bij de € 150.000-grens.
 

Verhoging AOW-leeftijd en werknemersverzekeringen

De verhoging van de AOW-leeftijd (zie onze Nieuwsbrief 2012-07) heeft naast het langer doorwerken ook gevolgen voor werkgevers met collectieve verzekeringen omtrent arbeidsongeschiktheid of ziekteverzuim. Ten eerste zullen de premies voor verzuimverzekeringen en WGA-en WIA-verzekeringen stijgen omdat verzekeraars langer uitkeringen moeten verrichten. Ten tweede is het de vraag hoe de bepalingen omtrent arbeidsongeschiktheid in arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd: is er een toezegging gedaan voor uitkeringen tot de 65-jarige leeftijd of de AOW-leeftijd? Dit heeft mogelijk gevolgen voor zieke of arbeidsongeschikte werknemers en de verplichtingen van de werkgever.
 
PS 1: ten behoeve van werknemers is het van belang vast te stellen in hoeverre WGA-hiaat- of WIA excedentverzekeringen dienen te worden gewijzigd.
 
PS 2: voor werkgevers is het van belang verzuimverzekeringen en verzekeringen voor WGA-eigenrisicodragerschap te beoordelen aan de hand van de verhoogde AOW-leeftijd.
 

Extra pensioensparen in 2013

De fiscaal maximale pensioenopbouw wordt in 2014 verlaagd. Het opbouwpercentage voor pensioen (middelloonsysteem) daalt van 2,25% naar 2,15%. Het kabinet heeft het voornemen de pensioenopbouw vanaf 2015 nog ingrijpender te beperken:
  • Het opbouwpercentage (middelloonsysteem) mag vanaf 2015 niet meer dan 1,75% per jaar bedragen.
  • Voor pensioenopbouw zal vanaf 2015 een inkomensgrens van € 100.000 gelden. Over het meerdere salaris kan geen fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw plaatsvinden.
Voor een werknemer die bijvoorbeeld € 200.000 verdient betekent dit dat de pensioenopbouw vanaf 2015 nog slechts een derde bedraagt ten opzichte van de huidige situatie. Voor het nabestaandenpensioen geldt een vergelijkbare daling.
 
De fiscale wetgeving dwingt werkgevers per 2014 en 2015 tot een heroverweging van hun pensioenregeling. Aanpassing is hoe dan ook noodzakelijk. Omdat pensioen een arbeidsvoorwaarde is, zal een aanpassing volgens een zorgvuldige procedure plaats moeten vinden. Het is aan partijen om afspraken te maken over de arbeidsrechtelijke gevolgen van de verlaging van de pensioenopbouw.
 
PS 1: In 2013 hebben partijen veelal nog de mogelijkheid om binnen de ruime fiscale regels extra pensioen op te bouwen. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld de mogelijkheid geven om (individueel) pensioen op te bouwen over bonussen en over het verleden. Vooral voor werknemers met een hoog inkomen kan dat de pijn van de forse verlaging verzachten.

 


 

KWPS | Pensions | Employee Benefits | Tax | Financial Planning

World Trade Center | Tower D, Level 6
Strawinskylaan 679 | 1077 XX Amsterdam
T + 31 20 589 1818
E info@kwps.nl
W www.kwps.nl
kwps_pensioen
 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.