Nieuwsbrief 2013-04 (Special - Sociaal Akkoord 2013)

 


 

Nieuwsbrief 2013-04

 

Special - Sociaal Akkoord 2013

 

 

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben op 11 april 2013 met het kabinet een akkoord voor de toekomst gesloten. Met betrekking tot pensioenen en AOW zijn de volgende afspraken gemaakt.
 

Fiscale behandeling van pensioenen

De voorgestelde beperking van het opbouwpercentage naar 1,75% tot een maximum salaris van € 100.000 wordt in beginsel geaccepteerd, maar op korte termijn worden wel twee varianten onderzocht voor een extra fiscaal nettopensioen, die beide uitgaan van een maximaal te bereiken opbouwpercentage van 2%.
  1. In aanvulling op het voorgestelde lagere Witteveenkader de mogelijkheid bieden om voor een netto pensioen te sparen, waarbij het netto pensioen wordt vrijgesteld van Box 3 heffing. Dit netto pensioen moet kunnen voortvloeien uit CAO afspraken die verplicht moeten kunnen worden gesteld.
  2. De mogelijkheid om belastingheffing op het pensioen gedeeltelijk te verschuiven van een heffing op het moment van uitkering naar een heffing op het moment van premie-inleg, zonder een belasting op het vermogensrendement.
Sociale partners wensen voor 1 juni 2013 tot een keuze te komen uit de onderzochte varianten.
 
PS 1: op basis van de eerste variant kunnen werknemers verplicht worden netto geld te storten in een collectieve netto pensioenregeling. Het is de vraag of werknemers niet zelf wensen te beschikken over hun netto geld.
 
PS 2: indien netto sparen wordt ingevoerd zal dit in beginsel alleen plaats kunnen vinden een individueel kapitaal gedekt systeem. Dat is een individuele of solidaire DC-regeling (premieovereenkomst). Op het kapitaal heeft immers de eigen belasting al gedrukt.
 

Het nieuwe pensioencontract

  • Per 2015 moet het nieuwe pensioencontract volgens het reële stelsel alsmede het nieuwe toezichtkader (FTK) ingevoerd kunnen worden
  • Het kabinet wordt gevraagd een wettelijke verplichting tot ‘invaren’ in het nieuwe stelsel faciliteren. Dit betekent dat reeds opgebouwde pensioenrechten zonder instemming van deelnemers omgezet kunnen worden in minder harde (voorwaardelijke) pensioenrechten
  •  Partijen streven naar een stabielere conjunctuurneutrale discontovoet voor de waardering van pensioenen, zodat de dekkingsgraden van pensioenfondsen minder volatiel zijn
  • In het nieuwe FTK zal geen rigide scheiding zijn tussen waardering volgens het nominale en het reële contract, zoals dat nu nog wel wordt voorgesteld. Op deze wijze wordt de indexatie-ambitie in nominale regelingen niet beperkt
  • In 2014 wordt een aanvullend pakket maatregelen gepresenteerd waarmee afstempelen in 2014 zoveel mogelijk wordt voorkomen en er evenmin sprake is van stijging van de premies als gevolg van de beleidsregels
PS 1: het is de vraag of de verplichting tot invaren stand houdt volgens Europees wetgeving. Het eigendomsrecht is al vele malen als argument gebruikt waarom verplicht invaren niet mogelijk zou zijn.

 
AOW-voorstellen

De verhoging van de AOW-leeftijd blijft gehandhaafd. De huidige voorstellen voor de AOW-overbruggingsregeling worden aangepast. In het huidige voorstel geldt een grens voor deelname tot een gezamenlijk inkomen van 150% van het wettelijk minimum loon (WML) (zie ook onze Nieuwsbrief 2012-09). Op basis van het Akkoord geldt een grens voor samenwonenden van 300% WML en voor alleenstaanden van 200% WML. Ook is een meer geleidelijke afbouw van de regeling gewenst in plaats van de thans voorgestelde harde datum van 2018. Ten slotte wordt voorgesteld de voorschotregeling permanent te maken en te hervormen in de richting van een flexibele AOW.

 

 


KWPS | Pensions | Employee Benefits | Tax | Financial Planning

World Trade Center | Tower D, Level 6
Strawinskylaan 679 | 1077 XX Amsterdam
T + 31 20 589 1818
E info@kwps.nl
W www.kwps.nl
kwps_pensioen
 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.