Overige wetten en wetsvoorstellen

Het pensioenakkoord is zeer omvangrijk omdat er tussen de sociale partners en de overheid meer is afgesproken dan alleen over het werkgeverspensioen (tweede pijler). Hierna vermelden wij de (overige) relevante wetten en wetsvoorstellen die verband houden met het pensioenakkoord.

1. Algemeen: Toekomst Pensioenstelsel

In het dossier 32 043 worden sinds 2010 parlementaire stukken geplaatst betreffende de toekomst van het pensioenstelsel. Zo ook relevante stukken betreffende het pensioenakkoord die (nog) niet zien op een specifiek wetsvoorstel.    

Klik hier om de parlementaire stukken van dit dossier in te zien.

2. Wijziging Regeling Pensioenwet in verband met voorkomen onnodige pensioenkortingen

In het pensioenakkoord is afgesproken dat in het licht van en vooruitlopend op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, Minister Koolmees voornemens is de huidige kortingsregels voor pensioenfondsen tijdelijk te bezien. Hierdoor krijgen pensioenfondsen extra tijd om aan de financiële vereisten te voldoen.  

In dit verband heeft Minister Koolmees de Tweede Kamer bij brief van 19 november 2019 geïnformeerd dat vanwege de uitzonderlijke economische omstandigheden hij gebruik maakt van de vrijstellingsbevoegdheid in artikel 142 van de Pensioenwet en artikel 137 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Als gevolg hiervan gelden er tijdelijk minder strenge financiële vereisten voor pensioenfondsen. Dit is uitgewerkt in de Regeling tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling die met ingang van 17 december 2019 in werking is getreden. Klik hier voor de wijzigingen. 

3. Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt om meer maatwerk mogelijk te maken in het arbeidsvoorwaardelijk pensioen en meer keuzemogelijkheden te bieden om eerder te stoppen met werken. In dit verband is afgesproken dat:

  1. maximaal 10% van het opgebouwde pensioenvermogen als bedrag ineens kan worden opgenomen op de pensioendatum;
  2. de pseudo-eindheffing op regelingen voor vervroegde uittreding (RVU) tijdelijk wordt versoepeld; en
  3. de fiscale ruimte voor verlofsparen wordt verruimd van 50 naar 100 weken.

Deze wet strekt tot uitwerking van deze afspraken.

Klik hier om de parlementaire geschiedenis van deze wet in te zien. 

Klik hier om kamerstukken die zijn gedeeld voor de indiening van het wetsvoorstel in te zien.

4. Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd

In het pensioenakkoord is afgesproken de AOW-leeftijd vanaf 2020 jaar twee jaar te bevriezen en daarna weer te laten stijgen. Hierdoor blijft de AOW-leeftijd in 2020 66 en 4 maanden bedragen in plaats van 66 en 8 maanden. In 2024 bedraagt de AOW-leeftijd 67 jaar. 

Jaar AOW-leeftijd Geboortedatum werknemer
2020

66 jaar + 4 maanden

na 31 augustus 1953 en voor 1 september 1954
2021

66 jaar + 4 maanden

na 31 augustus 1954 en voor 1 september 1955
2022

66 jaar + 7 maanden

na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956

2023

66 jaar + 10 maanden

na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957

2024 67 jaar

na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958

De wet tot een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd is begin juli 2019 aangenomen door de Eerste Kamer en is per 1 januari 2020 in werking getreden.

Klik hier om de parlementaire geschiedenis van deze wet in te zien.

5. Wet verandering koppeling AOW-leeftijd

Momenteel kent de AOW-leeftijd een één-op-één koppeling met de levensverwachting. Dat wil zeggen dat een toegenomen levensverwachting leidt tot een dienovereenkomstige verlenging van de werkzame periode. Dit wordt niet als eerlijk ervaren. Een stijgende levensverwachting zou ook (deels) tot een verlenging van de pensioenperiode moeten leiden. Daarom zijn in het pensioenakkoord afspraken gemaakt over een 2/3-koppeling. Een stijging van de levensverwachting met één jaar resulteert in een stijging van de AOW-leeftijd met acht maanden. Zo wordt de verhouding tussen het werkzame leven en pensionering in de toekomst gerespecteerd. De eerstkomende verhoging kan wettelijk gezien vanaf 1 januari 2026 plaatsvinden.

Klik hier om de parlementaire geschiedenis van deze wet in te zien.