Extern verlofsparen via een stichting

Werknemers kunnen een verlofsaldo opbouwen van honderd keer de wekelijkse arbeidsduur, oftewel het equivalent van twee jaarsalarissen. Dat gaat niet van de een op de andere dag, omdat het saldo gevoed moet worden uit bronnen als bovenwettelijke vakantiedagen en overwerk. Zolang het gespaarde verlof niet wordt opgenomen, hoeft de werknemer geen belasting te betalen. Deze gunstige fiscale behandeling leidt er soms toe dat er vakantiestuwmeren ontstaan.

De redenen voor extern verlofsparen

Door het verlofsparen extern onder te brengen is de werknemer beschermd tegen faillissement van de werkgever en heeft de werkgever niet het nadeel dat salarisstijgingen leiden tot het moeten opwaarderen van het verlofsaldo. Door af te spreken dat het externe verlofsaldo niet verjaart, kan de werknemer op deze manier langdurig sparen voor bijvoorbeeld een sabbatical, deeltijdpensioen of vroegpensioen, allemaal in de vorm van verlof. De werkgever zal vanzelfsprekend akkoord moeten geven op het opnemen van verlof. Door extern verlofsparen ontstaat dus geen vrijbrief om naar eigen goeddunken verlof op te nemen.

Duurzame inzetbaarheid

Verlofsparen kan bestaande ontzie- en voorzieregelingen vervangen of gelden als een aanvulling op bestaande maatregelen. Het unieke aan verlofsparen is dat werknemers in beginsel zelf beslissen hoe zij het saldo inzetten en er geen verplichte bestedingen gelden zoals bijvoorbeeld bij een seniorenregeling. Deze bestedingsvrijheid is geheel van deze tijd.

De Stichting Verlofsparen

Een geëigende manier om extern verlofsparen vorm te geven, is door middel van een Stichting Verlofsparen. De stichting is juridisch eigenaar van het verlofsaldo. De werknemer kan niet zelf over het verlofsaldo beschikken. Werkgever en werknemer maken in een verlofreglement afspraken over bronnen (bijvoorbeeld de bovenwettelijke vakantiedagen) en bestedingen (sabbatical, deeltijd- of vroegpensioen). Een werkgever kan een bedrijfseigen Stichting Verlofsparen oprichten maar ook aansluiten bij een Stichting Verlofsparen die voor meerdere werkgevers optreedt. Dat laatste is handig als het niet om al te grote aantallen werknemers gaat. Bij wisseling van dienstbetrekking kunnen de oude en nieuwe werkgever afspraken maken en kan het saldo worden overgedragen.

Beleggingen

Dit is een belangrijk aandachtspunt. Het streven zou moeten zijn een rendement te behalen dat gelijk is aan (een bescheiden) salarisstijging. Door extern verlofsparen ontstaat er een duidelijke risicotransitie richting de werknemer. Het spaar- en/of beleggingskaraker is daarom van groot belang en werknemers moeten goed worden geïnformeerd.

Relevante brochure(s)

Extern verlofsparen in hoofdlijnen

Vragen en informatie

Neem vrijblijvend contact op met Jan-Olivier Kuijkhoven of Dirk de Wit voor meer informatie. U kunt natuurlijk ook uw vaste aanspreekpunt bij KWPS benaderen.