Arbeidsvoorwaardelijke consequenties

Onder andere vanwege het verplicht worden van de vlakke premie moeten alle pensioenregelingen in Nederland gewijzigd worden. Dit brengt diverse verplichtingen voor werkgevers met zich mee. Hier ligt (ook) een belangrijke rol voor arbeidsrechtjuristen.

Consultatieverplichtingen

Allereerst dient een werkgever voor het wijzigen van de pensioenregeling de reguliere consultatieverplichtingen in acht te nemen. Dit betekent enerzijds het verkrijgen van instemming van de vakbonden, OR of personeelsvertegenwoordiging en anderzijds het verkrijgen van instemming van de individuele werknemers (tenzij de werknemers gebonden zijn aan een CAO waarin de pensioenwijziging wordt geregeld). 

Opstellen transitieplan

Indien een werkgever (i) op 31 december 2021 een pensioenovereenkomst met zijn werknemers heeft én (ii) geen gebruik maakt van het overgangsrecht op grond waarvan een leeftijdsafhankelijke premie kan blijven worden gehanteerd voor bestaande deelnemers, is de werkgever verplicht een transitieplan op te (laten) stellen. Een transitieplan is een nieuw fenomeen. Het is een document waarin wordt verantwoord waarom gekozen is voor de betreffende invulling van de pensioenregeling en waarom sprake is van een evenwichtige overstap hiernaartoe. Het transitieplan dient in ieder geval een aantal voorgeschreven onderwerpen te bevatten en dient te worden verstrekt in het kader van het consultatieproces. Het transitieplan is niet instemmings- of adviesplichtig. Wel dient het transitieplan te worden afgestemd met de pensioenuitvoerder. Bij pensioenregelingen uitgevoerd door een verzekeraar of PPI zullen de pensioenuitvoerders meestal een concept transitieplan aan de werkgevers verstrekken.  

Let op: er geldt dus geen verplichting tot het opstellen van een transitieplan indien de werkgever zijn pensioenregeling al vóór 31 december 2021 in overeenstemming brengt met de nieuwe regels.

Deadlines: 1 januari 2024 en 1 januari 2026

Uiterlijk op 1 januari 2026 dient de wijziging van de pensioenregeling in lijn met het nieuwe pensioenstelsel te zijn afgerond (behoudens overgangsrecht).

Let op: Om pensioenuitvoerders voldoende tijd te geven voor het implementeren van de wijzigingen, dient de werkgever uiterlijk op 1 januari 2024 definitief overeenstemming te hebben bereikt met de werknemers(vertegenwoordigers) over de nieuwe pensioenregeling. Per diezelfde datum moet het  transitieplan zijn afgerond en aan de pensioenuitvoerder zijn gestuurd. 

Waar te beginnen?

Het antwoord op de vraag of de pensioenregeling gewijzigd moet worden en zo ja, voor welke werknemers, per wanneer en hoe is afhankelijk van de specifieke kenmerken van uw organisatie en werknemersbestand. Onze financiële analyse pensioenakkoord biedt werkgevers én hun adviseurs (intermediair, advocaten en accountants) financieel inzicht en daarmee een uitstekend vertrekpunt alvorens het arbeidsvoorwaardelijke traject op te starten.

22 december 2020

Auteur(s) en meer informatie: