Bij zieke werknemers recht op compensatie transitievergoeding via UWV

Vanaf 1 april 2020 treedt de wet inzake compensatie van transitievergoeding van werkgevers bij arbeidsongeschikte  werknemers in werking. Dit houdt in dat werkgevers recht hebben op een vergoeding als een transitievergoeding is uitbetaald aan een werknemer vanwege langdurige ziekte.  De compensatie wordt gefinancierd vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds. Wanneer heeft een werkgever hier recht op? 

Voorwaarden

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 bij het UWV een aanvraag indienen voor een compensatie bij ontslag wegens langdurige ziekte. Het aanvraagformulier zal later dit jaar door het UWV beschikbaar worden gemaakt.

De wet heeft terugwerkende kracht. Werkgevers die op of na 1 juli 2015 een transitievergoeding hebben toegekend en betaald, hebben recht op een compensatie als is voldaan aan de voorwaarden. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de compensatie zijn:

  • de werkgever is wettelijk gezien een transitievergoeding verschuldigd en heeft deze aan de werknemer betaald; en
  • de arbeidsovereenkomst is beëindigd na de wettelijke periode van 104 weken wegens langdurige ziekte; of
  • de arbeidsovereenkomst is van rechtswege beëindigd wegens ziekte.

Bij het indienen van de aanvraag moet de werkgever aantonen dat is voldaan aan de bovenstaande voorwaarden. De werkgever toont dit aan door in ieder geval de volgende gegevens te verstrekken:

  • de arbeidsovereenkomst van de werknemer;
  • bewijsmiddel waaruit de beëindiging van de arbeidsovereenkomst blijkt. Uit de stukken moet blijken dat de reden van beëindiging langdurige ziekte is;
  • gegevens waarop de transitievergoeding is gebaseerd. In ieder geval dient de loonstrook van de desbetreffende werknemer te worden verstrekt;
  • bewijs van betaling van de gehele transitievergoeding.

Gezien bovenstaande is het voor werkgevers belangrijk goed te documenteren.  

Let op: voor compensatie van een transitievergoeding tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 moet het verzoek zijn ingediend vóór 1 oktober 2020.  

Auteur(s) en meer informatie: