De MDIEU, een update

Als onderdeel van het Pensioenakkoord en ter bevordering van duurzame inzetbaarheid is begin 2021 de MDIEU in het leven geroepen. De MDIEU betreft een subsidieregeling die tussen 2021 en 2025 een bedrag van in totaal € 964 miljoen beschikbaar stelt voor sectorale maatwerkafspraken ter bevordering van duurzame inzetbaarheid én eerder uittreden. Afgelopen maand is de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang hetgeen een goed beeld geeft van de trend.

MDIEU staat voor Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Er kan onder meer subsidie worden aangewend voor een gedeeltelijke financiering van de kosten van een uitkering op basis van de RVU-drempelvrijstelling.

Samenwerkingsverbanden van sociale partners in een sector kunnen binnen bepaalde tijdvakken subsidie aanvragen voor sectoranalyses en voor activiteitenplannen. De regeling loopt inmiddels bijna een jaar en voor beide subsidiabele activiteiten zijn de 2021-tijdvakken geëindigd. Een mooi moment dus om de balans van 2021 op te maken, met name om inzicht te krijgen in de afspraken die in diverse sectoren worden gemaakt.

  • De subsidie voor activiteitenplannen is slechts veertien keer aangevraagd. Er is een totale subsidie verleend van € 129 miljoen, terwijl het totale budget dat voor 2021 beschikbaar was gesteld € 350 miljoen bedroeg.
  • Van de veertien activiteitenplannenaanvragen zien zes aanvragen specifiek op activiteiten ter bevordering van duurzame inzetbaarheid. De overige acht aanvragen combineren duurzame inzetbaarheid met vervroegde uittreding. In totaal is 60% van de aangevraagde subsidie bestemd voor de financiering van vervroegde uittreding.
  • Alhoewel niet verplicht, wordt de uitkering in geval van vervroegde uittreding in zeven van de overige acht sectoren verlaagd in geval van een parttime dienstverband. Veelal dient de werknemer een minimum aantal jaar werkzaam te zijn in de sector of in een bepaalde functie alvorens deze in aanmerking komt voor een uitkering voor vervroegde uittreding. Dit alles geschiedt allicht om de kosten van de regeling te drukken.

Het in 2021 niet-benutte budget zal worden doorgeschoven naar 2022. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwacht dat er dan meer subsidieaanvragen voor activiteitenplannen worden ingediend omdat samenwerkingsverbanden dan meer tijd hebben gehad om tot sectoranalyses en activiteitenplannen te komen. De RVU-drempelvrijstelling is een instrument om afscheid te nemen van werknemers die niet meer mee kunnen komen. Wij verwachten dat hiervan in 2022 meer gebruik zal worden gemaakt. Opvallend is dat sociale partners totaal niet bezig zijn met de uitbreiding van de toekenning van verlofuren.

15 december 2021

Auteur(s) en meer informatie: