Diverse RVU-actualiteiten

In deze bijdrage gaan wij liefst vier keer in op het fenomeen RVU. Een onderwerp dat met de komst van de RVU-drempelvrijstelling niet eenvoudiger is geworden. Even om het geheugen op te frissen: de RVU-drempelvrijstelling bedraagt € 1.874 per maand (bedrag 2022) en is alleen van toepassing als er door de werkgever betaald wordt in de periode 36 maanden voor de AOW-datum.

Gratis rekentool RVU-drempelvrijstelling

BerekenBenefits heeft een gratis rekentool ontwikkeld. Met deze tool kan worden vastgesteld welk bedrag in een individuele casus van toepassing is, in het geval van een uitkering ineens of in het geval van maandelijkse uitkeringen. Door middel van het antwoord op drie simpele vragen wordt voor de gebruiker een uitkomst gegenereerd, alsmede een rapportage.

RVU en Zvw

Over loon en uitkeringen is de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd. Afhankelijk van de aard van het loon of de uitkering, betreft deze bijdrage de werkgeversheffing Zvw of de bijdrage Zvw (verschuldigd door de werknemer). Of de werkgeversheffing Zvw of de bijdrage Zvw verschuldigd is bij uitkeringen waarbij gebruik wordt gemaakt van de RVU-drempelvrijstelling, hangt af van de vormgeving.

De hoofdregel is dat de werkgeversheffing Zvw (6,75% in 2022) verschuldigd is over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Ook loon uit vroegere dienstbetrekking dat wordt betaald tot en met het einde van de maand waarin de werknemer de AOW-leeftijd bereikt, is grondslag voor de werkgeversheffing Zvw. De (werknemers)bijdrage Zvw (5,50% in 2022) is van toepassing op het loon uit vroegere dienstbetrekking dat wordt betaald aan werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Ook over pensioen- en AOW-uitkeringen is de bijdrage Zvw verschuldigd. Maar hoe zit dat bij een uitkering met gebruikmaking van de drempelvrijstelling?

Allereerst is het van belang te constateren dat een uitkering met gebruikmaking van de drempelvrijstelling kwalificeert als een RVU, ondanks het feit dat er geen pseudo-eindheffing verschuldigd is. Ten aanzien van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw geldt dan het volgende.

  1. De werkgeversheffing Zvw is van toepassing op RVU-regelingen indien sprake is van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking is bijvoorbeeld sprake wanneer de dienstbetrekking wordt voortgezet en waarbij de werknemer wordt vrijgesteld van werk onder betaling van een uitkering die gelijk is aan de drempelvrijstelling.
  2. Kwalificeert de RVU-uitkering als loon uit vroegere dienstbetrekking, dan is de bijdrage Zvw van toepassing. Van loon uit vroegere dienstbetrekking is sprake indien de gewezen werknemer uitkeringen ontvangt van de werkgever nadat de dienstbetrekking is beëindigd.

En hoe zit het met de Zvw-bijdrage wanneer sprake is van een eenmalige betaling? Een eenmalige betaling kwalificeert als loon uit vroegere dienstbetrekking, zodat de bijdrage Zvw van toepassing is. De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw kent een maximumbijdrageloon van € 59.706 zodat in geval van een eenmalige betaling vaak slechts over een gedeelte van de vergoeding de bijdrage Zvw verschuldigd is.

Belastingdienst bevestigt afrondingsmethode RVU-drempelvrijstelling

Aan de hand van een voorbeeld leggen we de afrondingsmethode uit. Als een werknemer een vertrekvergoeding ontvangt op 24 februari 2022 en deze persoon op 25 maart 2023 de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan is de periode in dagen gerekend net iets minder dan 13 maanden (uitgaande van een gemiddeld aantal dagen), vanwege het feit dat februari 28 dagen kent. Op basis van de redactie van het wetsartikel zijn op 25 maart 2023 1 jaar (2023 - 2022), 1 maand (maand 3 - maand 2) en 1 dag (25 - 24) verstreken. De periode van 13 maanden en 1 dag mag op grond van artikel 32ba, lid 7 Wet LB naar 14 maanden worden afgerond. De werkgever mag dus op grond van artikel 32ba Wet LB een vergoeding ineens ontvangen van maximaal 14 keer € 1.874, zonder dat sprake is van een RVU. De Kennisgroep pensioenen loonbelasting van de Belastingdienst heeft bevestigd dat ook zij van mening is dat de wettelijke geregelde afronding op deze manier kan worden toegepast. Dat wil niet zeggen dat een individuele inspecteur een andere mening zou kunnen zijn toegedaan.

Nieuwste versie Checklist RVU is online

KWPS heeft de Checklist RVU-heffing 52% vernieuwd. Naast de gebruikelijke jaarlijkse aanpassing van de bedragen zijn de handvatten voor het doen van aangifte uitgebreid met de inhouding van Zvw-premie. Ook zijn er 13 oplossingen toegevoegd ter voorkoming van RVU-heffing. De nieuwste Checklist RVU-heffing 52% is hier te vinden.

Auteur(s) en meer informatie: