Harmonisatie fiscale pensioenrichtleeftijd maakt het leven simpeler

Onlangs is het wetsvoorstel dat de waardeoverdracht van kleine pensioenen mogelijk maakt ingediend. In dit voorstel is ook de zogenaamde Klijnsma-route opgenomen. Via deze route is het mogelijk voor pensioenuitvoerders om verschillende pensioenrichtleeftijden te harmoniseren, zonder dat het individu hiertegen bezwaar kan maken. 

Achtergrond van de aanpassing

Per 1 januari 2014 is de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 65 naar 67 jaar. Per 1 januari 2018 wordt de richtleeftijd verder verhoogd, naar 68 jaar. De verhoging heeft alleen gevolgen voor de toekomst. Zonder nadere maatregelen zorgt de verhoging ervoor dat uitvoerders drie pensioenkapitalen moeten administreren. Om dit te voorkomen werd in het verleden al de zogenaamde Klijnsma-route gehanteerd. Onder voorwaarden mochten uitvoerders omzetting laten plaatsvinden zonder toestemming aan deelnemers te vragen. De Klijnsma-route wordt nu vastgelegd in de wet.

Voorwaarden bij de collectieve omzetting

Op basis van het wetsvoorstel kunnen pensioenuitvoerders overgaan tot collectieve omzetting. Hiervoor dient er aan ten minste twee belangrijke voorwaarden worden voldaan, namelijk:

Er is sprake van collectieve actuariële neutrale herrekening van de aanspraken op pensioeningangsdatum;
Het pensioenreglement voorziet erin dat de deelnemer de pensioeningangsdatum weer naar de oorspronkelijke datum kan terugzetten.

De individuele deelnemer kan in dat geval geen bezwaar maken tegen de collectieve omzetting van alle opgebouwde pensioenaanspraken naar een hogere pensioenrichtleeftijd.

Gevolgen van de harmonisatie

De communicatie richting deelnemers wordt door de harmonisatie van de pensioenrichtleeftijden vereenvoudigd. Er wordt immers één pensioenaanspraak met één pensioenrichtleeftijd gecommuniceerd aan de deelnemer, in plaats van meerdere aanspraken met meerdere richtleeftijden. Verder leidt een harmonisatie tot een versimpeling van de administratie en daarmee een verlaging van de uitvoeringskosten.

26 oktober 2017