Het Nieuwe Pensioen is in opkomst

Steeds vaker zetten werkgevers flexibele arbeidsvoorwaardelijke regelingen op die sterk lijken op pensioen, maar dat niet zijn. De regelingen vallen niet onder het keurslijf van de Pensioenwet en de Wet op de loonbelasting. De regelingen zijn niet gefinancierd met bruto geld maar met nettobedragen; er is dus al belasting over betaald. De regelingen worden niet ondergebracht bij pensioenuitvoerders, maar bij vermogensbeheerders. Het kapitaal is onder voorwaarden eerder op te nemen.

Een groot voordeel van dergelijke regelingen voor de werkgevers is dat zij simpeler, meer toekomstbestendig en minder duur zijn in termen van onderhoud en uitvoering dan pensioen. De vele wetswijzigingen op pensioengebied hebben geen impact op de regeling. Groot voordeel voor de werknemer is dat er spaardiscipline ontstaat, zij niet zelf hoeven te beleggen (tenzij ze dat zouden willen) en het saldo in bepaalde gevallen beschikbaar is voor incidentele zaken als studiekosten, aflossing van de hypotheekschuld en scholing. Voor sociale partners is het voordeel dat de regeling integraal onderdeel uit kan maken van het HR-beleid. Sociale partners kunnen samen de contouren van de regeling en de opnamedoelen vaststellen. Nadeel van de regeling ten opzichte van een reguliere pensioenregeling is dat de fiscale behandeling anders is; er moet jaarlijks vermogensrendementsheffing worden betaald als het bezit in box 3 hoger is dan de vrijstelling (2015: € 21.330 / € 42.660).

Het Nieuwe Pensioen kan als vrijwillige maar ook als verplichte regeling worden opgezet, naast de bestaande reguliere pensioenregeling. Het is dan feitelijk een excedentregeling voor het gehele personeel. Ook andere varianten zijn mogelijk zoals een vervroegde uittredingsregeling of een regeling voor het internationale bestand van werknemers van een multinationale organisatie. Voor de kleinste MKB-bedrijven die geen pensioenregeling hebben, kan de regeling als een vrijwillige regeling worden neergezet zodat de werkgever toch aan diens zorgplicht kan voldoen en de werknemer iets apart kan zetten.

Het Nieuwe Pensioen kan eventueel gecombineerd worden met een separate collectieve overlijdensrisicoverzekering. In een dergelijke opzet worden alle werknemers verplicht verzekerd zodat er geen keuringen hoeven plaats te vinden en in het geval van overlijden geen schrijnende situaties ontstaan, waarbij de partner geen of een lage nabestaandenvoorziening heeft. De premies voor een dergelijke verzekering zijn aanzienlijk lager dan een individuele levensverzekering omdat er sprake is van een collectieve dekking met alle goede en kwade verzekeringskansen van dien voor de verzekeraar. 

12 november 2015