Is er nog dga-pensioen vanaf 2017?

Een directeur grootaandeelhouder (dga) heeft mogelijkheden om pensioen op te bouwen binnen zijn eigen onderneming (eigen beheer). Op 24 september 2015 heeft er een algemeen overleg plaatsgevonden inzake de toekomst van het pensioen in eigen beheer. Tijdens dit overleg zijn twee mogelijkheden genoemd: oudedagssparen in eigen beheer en het volledig afschaffen van pensioen in eigen beheer.

Oudedagssparen in eigen beheer

De eerste mogelijkheid betreft oudedagssparen in eigen beheer. Daarbij wordt jaarlijks een percentage van het door de dga genoten inkomen gedoteerd aan een voorziening. Op pensioendatum moet deze voorziening worden omgezet in een lijfrente. Naar verwachting kan de fiscale waarde van de reeds opgebouwde pensioenaanspraken worden omgezet in een voorziening voor oudedagssparen. In de huidige praktijk betekent dit dat pensioenaanspraken worden prijsgegeven. Prijsgeven is een belaste handeling (artikel 19b, eerste lid, onderdeel c Wet op de loonbelasting 1964). Onder het overgangsrecht zal de omzetting zonder heffing van loon- of vennootschapsbelasting plaats kunnen vinden.

Beëindiging eigen beheer en afkoop opgebouwde aanspraken

Op 24 september 2015 heeft staatssecretaris Wiebes aangegeven dat hij afkoop van de pensioenaanspraken in eigen beheer wil mogelijk maken. Daarbij wordt over 80% van de fiscale waarde van de pensioenverplichting loonbelasting geheven. Revisierente (maximaal 20%) blijft achterwege. Daarbij overweegt Wiebes om geen mogelijkheden te geven voor dga’s binnen hun onderneming. In dat geval blijven voor hen alleen lijfrenten bij banken en verzekeraars en wellicht een verzekerd pensioen over. Een wetsvoorstel, gepland voor het eind van dit jaar, moet hierover meer duidelijkheid geven. Beoogde ingangsdatum is 1 januari 2017. 

In Pensioen Advies van september 2015 heb ik over dit onderwerp gepubliceerd. Het beschrijft de status van vóór het algemeen overleg van 24 september. In het artikel wordt uitgebreid stilgestaan bij oudedagssparen in eigen beheer en een aantal praktische punten die nog in wetgeving moeten worden opgelost. Het gaat dan met name om polissen van dga’s, de toepassing van huwelijkse voorwaarden bij echtscheiding, pensioen dat zich reeds in de uitkeringsfase bevindt en extern eigen beheer. 

19 oktober 2015

Auteur(s)