Kan levenslooptegoed worden omgezet in regulier verlof?

Per 1 januari 2022 is het niet langer mogelijk te sparen in de levensloopregeling. Het nog aanwezige levenslooptegoed valt vrij en wordt belast. Eerder berichtten wij dat het onder voorwaarden mogelijk is om levenslooptegoed om te zetten in pensioen. De Belastingdienst heeft recent uitleg gegeven over de mogelijkheden om levenslooptegoed om te zetten in regulier verlof.

Per 2012 is de levensloopregeling afgeschaft. Werknemers die reeds deelnamen aan de levensloopregeling en een saldo hadden opgebouwd van tenminste € 3.000 kregen de mogelijkheid om hun deelname te continueren, uiterlijk tot en met 2021. Het aanwezige levenslooptegoed wordt uiterlijk op 1 november 2021 belast als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.

Het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen maakt het voor werknemers mogelijk om tot 100 weken verlof op te bouwen (in plaats van 50 weken). Met deze verhoging is de vraag ontstaan of met het levenslooptegoed belastingvrij extra verlof kan worden ingekocht. Het levenslooptegoed zou dan niet in 2021 belast worden, maar pas bij opname van het verlof. De Belastingdienst heeft in een nieuw vraag & antwoord (V&A 20-011) aangegeven dat deze omzetting niet mogelijk is.

Levenslooptegoed dat wordt omgezet in verlof voldoet niet langer aan de voorwaarden die destijds aan de levensloopregeling werden gesteld, hetgeen tot belastingheffing leidt. De Belastingdienst zal hierop geen uitzondering toestaan.

Commentaar KWPS

Met het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen worden de mogelijkheden uitgebreid om extra verlofdagen te sparen en vervroegd uit te treden. Het is spijtig dat de Belastingdienst niet de mogelijkheid biedt om (een gedeelte) van het levenslooptegoed te gebruiken voor het versneld verwerven van deze verlofdagen. De levensloopregeling had tenslotte als doel om drie jaar tegen 70% salaris levensloopverlof te genieten, ook voorafgaand aan de pensioendatum.

Wij merken op dat de fiscale regels zich niet lijken te verzetten tegen het volgende. Een werknemer laat zijn levenslooptegoed per 2021 (periodiek) uitbetalen. Overigens spreekt hij met zijn werkgever af dat hij met zijn reguliere maandsalaris extra verlofdagen inkoopt. Het levenslooptegoed wordt in 2021 genoten en belast. De verkregen verlofdagen kunnen op een later moment, na 2021, worden gebruikt voor bijvoorbeeld een vervroegde uittreding. Er is daarbij geen sprake van een RVU, omdat het immers geld van de werknemer is. Indien sprake is van een aanzienlijk levenslooptegoed, is deze optie voornamelijk interessant als hier vroeg in 2021 gebruik van wordt gemaakt.

11 januari 2021

Auteur(s) en meer informatie: