Klein pensioen, een groot probleem?

Kleine pensioenen hebben de afgelopen periode veel aandacht gekregen. En terecht: de uitvoering en administratie van deze pensioenen is kostbaar, maar afkoop gaat in tegen de verzorgingsgedachte van pensioen. Zeker voor werknemers met meerdere kortlopende dienstverbanden kan afkoop tot zeer lage pensioenuitkeringen leiden. In het aanstaande Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen komt de staatssecretaris van SZW met een oplossing.

Huidige situatie

Kleine pensioenen kunnen momenteel twee jaar na uitdiensttreding op initiatief van de pensioenuitvoerder worden afgekocht. Er is sprake van een klein pensioen wanneer de jaarlijkse uitkering vanaf pensioendatum minder bedraagt dan circa € 465. Het behouden van deze pensioenaanspraak blijkt in de praktijk meer te kosten dan de uiteindelijke uitkering. Afkoop van kleine pensioenen dient het collectief te beschermen tegen hoge uitvoeringskosten. Voor een werknemer met diverse korte dienstverbanden kan afkoop echter betekenen dat er onvoldoende pensioen is.

Wetsvoorstel

Het voorstel van de staatssecretaris is om pensioenuitvoerders te verplichten kleine pensioenen over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Afkoop bestaat dan niet meer. De gewezen deelnemer noch de pensioenuitvoerder kan bezwaar maken tegen overdracht. Pensioenaanspraken met een afkoopwaarde van maximaal € 14 komen overigens in het geheel te vervallen.

De verplichte overdracht moet administratief mogelijk worden door de oude pensioenuitvoerder de bevoegdheid te geven om in het Pensioenregister te checken of er een nieuwe pensioenuitvoerder is. Mocht er na uitdiensttreding niet direct een nieuw dienstverband volgen, dan dient de pensioenuitvoerder deze check jaarlijks te herhalen, om zo op enig moment toch te kunnen overdragen.

Ik zie het aanstaande Wetsvoorstel als een verbetering van het pensioenstelsel. Wel ben ik huiverig voor de bevoegdheid van pensioenuitvoerders om het Pensioenregister van deelnemers te kunnen bekijken.

Het streven is om het wetvoorstel op 1 januari 2018 in werking te laten treden.

12 december 2016 

Auteur(s)