Kleine pensioenen pas vanaf medio 2019 overgedragen

Eind 2017 is een wet aangenomen op basis waarvan pensioenuitvoerders op eigen initiatief kleine pensioenen van oud-deelnemers mogen overdragen naar de huidige pensioenuitvoerder. Deze wet treedt per 1 januari 2019 in werking. Recent is duidelijk geworden dat de daadwerkelijke overdrachten 1 juli 2019 zullen starten. Aangezien dit zonder instemming van de deelnemers zal gebeuren, kan dit de nodige vragen gaan oproepen bij werknemers. 

De Wet waardeoverdracht klein pensioen treedt per 1 januari 2019 in werking. Vanaf dat moment hebben pensioenuitvoerders de bevoegdheid kleine pensioenen van oud-deelnemers over te dragen naar de nieuwe uitvoerder, zonder de instemming van de oud-deelnemer. Pensioenuitvoerders zullen vanaf 1 juli 2019 het pensioenregister raadplegen om vast te stellen of er al een nieuwe pensioenuitvoerder is voor hun oud-deelnemers. Wanneer ze een nieuwe uitvoerder vinden, wordt het kleine pensioen automatisch overgedragen. Op deze manier wordt versnippering van pensioenaanspraken voorkomen.

Voor werknemers die uit dienst zijn getreden of uit dienst treden, waarbij zij een pensioenaanspraak van € 474,11 (2018) of minder hebben, zullen pensioenuitvoerders dus op zoek gaan naar nieuwe pensioenuitvoerders waar de betreffende werknemers nu actief deelnemer zijn. Als kleine pensioenen worden overgedragen kan dit tot vragen bij uw werknemers leiden.

2 mei 2018