Kleine pensioenen standaard gebundeld

Op 12 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet waardeoverdracht klein pensioen. Met deze wet wordt waardeoverdracht van klein pensioen van een gewezen deelnemer naar de nieuwe pensioenuitvoerder een automatisme zodat kleine pensioenen standaard worden gebundeld. De wet treedt per 1 januari 2019 in werking. 

De wet heeft als doel de versnippering van het totale pensioen tegen te gaan. Kleine pensioenen worden voortaan automatisch door de pensioenuitvoerder overgedragen naar de nieuwe uitvoerder van de gewezen deelnemer. Men spreekt van een klein pensioen als de jaarlijkse aanspraak niet meer bedraagt dan € 474,11. Voorheen kon de pensioenuitvoerder deze pensioenen afkopen. Dit is vanaf 2019 alleen nog mogelijk indien meerdere pogingen tot waardeoverdracht mislukken. Zeer kleine pensioenen van minder dan € 2 per jaar komen te vervallen aan het collectief, zonder compensatie voor de gewezen deelnemer.

Binnen een jaar na beëindiging van de dienstbetrekking, heeft de pensioenuitvoerder de bevoegdheid het pensioenregister te raadplegen om op zoek te gaan naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Mocht de deelnemer nog geen nieuwe pensioenuitvoerder hebben, dan moet het register het volgende jaar opnieuw worden geraadpleegd. Voor alle in het verleden opgebouwde pensioenaanspraken en ‑kapitalen wordt een stapsgewijze opschoonactie toegepast, waarbij de pensioenuitvoerders één voor één het pensioenregister raadplegen, om te voorkomen dat het register overbelast raakt.

Tot slot is het wetsvoorstel aangegrepen om de eenzijdige omzetting van reeds opgebouwde pensioenaanspraken naar een hogere pensioenleeftijd, beter bekend als de Klijnsma-route, te regelen. De onderdelen van de wet die betrekking hebben op de Klijnsma-route zijn per 1 maart 2018 in werking getreden.

8 maart 2018

Auteur(s) en meer informatie: