KWPS beschrijft het nieuwe fiscale pensioenkader

De redactie van PensioenMagazine heeft ons gevraagd een drieluik te schrijven over het nieuwe fiscale kader vanwege het pensioenakkoord. Een eer én uitdagend, want er is nog niets uitgewerkt in een wetsvoorstel. Ons eerste deel van het drieluik is verschenen. Lees de simpele samenvatting of ons uitgebreide artikel.

Bent u een liefhebber van het onderwerp? Lees dan ons uitgebreide artikel in PensioenMagazine. Hierna volgt een korte samenvatting. Onderstaande wijzigingen worden per 2022 van kracht, maar voor bestaande regelingen is er gelukkig de tijd tot 2026.

1. Premieovereenkomst, premiegrens en aanpassingsmechanisme

Het belangrijkste kenmerk van het nieuwe pensioenstelsel is dat alle pensioenregelingen in Nederland een premieovereenkomst moeten zijn met een leeftijdsonafhankelijke premie. Eindloon en middelloon mag dus niet meer. De maximale vlakke premie die fiscaal wordt toegestaan wordt waarschijnlijk zo’n 30% van de grondslag (salaris minus AOW-franchise). Dit percentage wordt eens per vijf jaar aangepast, maar tussentijds ook als er schokken op de markt zijn. Pensioen blijft dus veranderen.

2. Partner- en wezenpensioen

Het partnerpensioen gaat op de schop. Nu is de norm 70% van het ouderdomspensioen. De nieuwe norm wordt 50% van het salaris, als het partnerpensioen betreft dat wordt uitgekeerd als de werknemer overlijdt vóór de pensioendatum. De nieuwe norm moet – waarschijnlijk per 2022 - voor alle pensioenregelingen gaan gelden waardoor er meer duidelijkheid en bescherming is, met name voor de lagere inkomens. Alle pensioenregelingen in Nederland zullen dus op dit punt moeten worden gewijzigd.

3. Opname bedrag ineens

Het wordt mogelijk gemaakt om 10% van het pensioenkapitaal op te nemen. Dat mag alleen op de pensioendatum, niet eerder en niet later. Voor de boot, caravan of gewoon omdat het bittere noodzaak is.

4. 45-dienstjarenregeling

Er wordt onderzocht of er een fiscale faciliteit kan worden getroffen voor werknemers die 45 dienstjaren hebben. Zo kunnen met name mensen met een zwaar beroep eerder pensioneren. Hierover is verder weinig bekend. In deel 2 van ons drieluik geven wij aanbevelingen voor een dergelijke regeling. Een tipje van de sluier? Niet in de vorm van pensioen regelen!

5. Overgangsrecht

Geen nieuw pensioenkader zonder fiscaal overgangsrecht. Er komt overgangsrecht voor premiebetaling aan bestaande regelingen, overgangsrecht om extra premie bovenop de 30% te storten, overgangsrecht tot en met 2025 en overgangsrecht na 2026. Het zal de komende jaren alleen dus maar een grotere lappendeken worden.

6. Meer keuzemogelijkheden om pensioen bij te sparen

Dit is een beetje de fiscale dooddoener van het pensioenakkoord. Keuzemogelijkheden om bij te storten zijn er al. In het nieuwe stelsel zullen sociale partners, uitvoerders en werkgevers dat mogelijk moeten maken. Meer dan ze nu doen en daar zal ook meer aandacht voor moeten komen.

7. Arbeidsvormenneutraal pensioenkader

Het pensioenakkoord is hier niet concreet over. De fiscale paragraaf in de Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord sluit af met de opmerking dat de verschillen tussen de tweede (pensioen) en derde pijler (lijfrente) in kaart zijn gebracht en dat de verdere uitwerking hiervan kan worden opgepakt. In het derde deel van ons drieluik zullen wij hier concrete aanbevelingen voor doen.

30 september 2020

Auteur(s) en meer informatie: