Meeruren en pensioenopbouw: hoe zit het nu eigenlijk?

Meeruren zijn de uren die deeltijdwerknemers meer werken dan contractueel overeengekomen, tot de voltijdsarbeidsduur die in de organisatie geldt. Of een werknemer pensioen opbouwt over uitbetaalde meeruren is in de praktijk veelal afhankelijk van de definitie van de pensioengrondslag in het pensioenreglement. Maar klopt dit wel?

Gelijke behandeling vereist gelijke beloning

Uit wet- en regelgeving volgt dat de werkgever geen onderscheid mag maken tussen werknemers op grond van arbeidsduur. Deeltijdwerknemers dienen bij een gelijk aantal arbeidsuren dus dezelfde totale beloning te ontvangen als voltijdwerknemers. Niet relevant is of een gewerkt uur voor de ene werknemer wel en voor de andere werknemer niet binnen de contractuele arbeidsduur valt. Een deeltijdwerknemer met een arbeidsomvang van 15 uur, moet voor het 16e uur dus dezelfde beloning ontvangen als een voltijdwerknemer. Deze eis ziet op elk onderdeel van de beloning, dus ook op het pensioen. Aangezien voltijdwerknemers wel over alle uren die onder de voltijdnorm vallen pensioen opbouwen, vereist gelijke behandeling dat deeltijdwerknemers ook over uitbetaalde meeruren pensioen opbouwen.

Wat als het pensioenreglement iets anders zegt?

De verplichting tot gelijke behandeling richt zich tot de werkgever, niet tot het pensioenfonds. Wat nu als een werkgever op grond van de cao of een verplichtstelling is gehouden een pensioenreglement toe te passen waarin meeruren buiten de pensioengrondslag vallen?

Het College voor de Rechten van de Mens is hierover duidelijk: het feit dat de werkgever gehouden is een cao te volgen en haar werknemers bij het bedrijfstakpensioenfonds aan te melden, ontslaat haar niet van de verplichting tot gelijke behandeling. Van een objectieve rechtvaardiging is dan ook geen sprake.

Risico op schadevordering

Indien een werkgever is tekortgeschoten in haar verplichting als goed werkgever om werknemers ongeacht de arbeidsduur gelijk te belonen, kunnen werknemers een schadevergoeding vorderen. Als werkgever is het dus van belang uitbetaalde meeruren tot de pensioengrondslag te laten behoren. Voor werkgevers die gebonden zijn aan een pensioenreglement is het van belang te bekijken welke mogelijkheden het pensioenreglement biedt om meeruren als pensioengevend aan te merken.

12 september 2022

Auteur(s) en meer informatie: