Pensioen. Alles wordt anders.

In Den Haag wordt al een decennium nagedacht over de toekomst van ons pensioenstelsel. Het lijkt er nu echt op dat het pensioenlandschap in 2020 volledig op de schop gaat. In de recente perspectiefnota ‘’Toekomst Pensioenstelsel’’ van staatssecretaris Klijnsma worden de contouren van het stelsel voor de goede verstaander zeer duidelijk. KWPS zal wekelijks een actualiteit wijden aan dit onderwerp en hierover een cliëntenseminar organiseren op 8 november.

Breed gedragen

De perspectiefnota is geen wetsvoorstel, maar wordt vrij breed gedragen zo lijkt het. Wij verwachten dat politieke partijen gretig zullen putten uit de perspectiefnota. De nota lijkt een duidelijke poging van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een koers uit te stippelen waaraan ook een nieuw kabinet zich zal committeren.

Pensioenplicht

In de nota wordt een totale metamorfose van het pensioenstelsel gepresenteerd. Het nieuwe stelsel is niet alleen een modernisering van het huidige stelsel maar de redding van de verplichtstelling. Sterker, als de plannen doorgaan dan wordt er in Nederland feitelijk een pensioenplicht geïntroduceerd en zijn alle werkenden verplicht een pensioen op te bouwen. Dit heeft voornamelijk gevolgen voor zzp-ers en voor MKB-bedrijven die geen pensioenregeling hebben. 

Dalend pensioen

Uit de nota is af te leiden dat er geen einde komt aan de trend van de dalende pensioenopbouw. De overheid realiseert daardoor belastingvoordelen en een langer doorwerkende bevolking. Er gaan dus meer mensen pensioen opbouwen maar de opbouw zal lager zijn. Dit wordt gerealiseerd door een hogere pensioenleeftijd, een lager salarisplafond voor de pensioenopbouw, de keuze voor de werknemer om enkele jaren geen pensioen op te bouwen alsmede de mogelijkheid een deel van het pensioen op te nemen. Hier wordt vanzelfsprekend belasting over geheven.

Nieuwe stelsels

Kern van het nieuwe stelsel is het niet langer laten toenemen van de waarde van het pensioenrecht naarmate de werknemer ouder wordt. Uitgangspunt is een gelijk percentage aan premie voor iedere werknemer, ongeacht diens leeftijd. De totale waarde neemt wel toe met de jaren, maar de waarde van de aangroei van het pensioen daalt naarmate men ouder wordt. Daar passen alleen maar nieuwe pensioensystemen bij. 

Overgangsrecht en hogere lasten

Omdat het uitgangspunt van ons huidige stelsel is dat de waarde van pensioen wél toeneemt naarmate de leeftijd stijgt, wordt er een draai van 180 graden gemaakt. Deze draai kan alleen gemaakt worden door overgangsrecht te introduceren. Dat overgangsrecht bestaat er onder andere uit dat de overheid fiscale overgangsmaatregelen zal faciliteren. Het betekent voor werkgevers dat er een hoger prijskaartje aan pensioen dreigt te gaan hangen. Ook voor werkgevers die al een pensioenregeling hebben is het daarom zaak snel in actie te komen. 

KWPS cliëntenseminar 8 november 2016

KWPS organiseert inzake bovenstaande op 8 november 2016 een cliëntenseminar. Binnenkort volgt meer informatie op onze website.

Persoonlijk overleg

Wij bieden werkgevers kosteloos en vrijblijvend overleg aan inzake de aanstaande wijzigingen en nodigen u uit contact met ons op te nemen.

8 september 2016