Premieverdeling niet eenzijdig te brengen op normverdeling Bpf

De Rechtbank Midden-Nederland (1 maart 2017) behandelde de vraag of de werkgever de werknemersbijdrage eenzijdig mocht verhogen naar de door het fonds bepaalde normverdeling van het bedrijfstakpensioenfonds, nu de werkgever met hogere lasten werd geconfronteerd. De rechter kwam tot het oordeel dat dit als goed werkgever niet was toegestaan.

Casusomschrijving

Werkgever had een verzekerde pensioenregeling zonder enige werknemersbijdrage. Door een wijziging van werkzaamheden viel de onderneming voortaan onder de werkingssfeer van Bedrijfstakpensioenfonds PMT, met als gevolg verplichte aansluiting. In de pensioenregeling van PMT is onder andere opgenomen dat de werkgever maximaal 46,3% van de premie op de werknemer mag verhalen. Door de overgang naar PMT stegen de kosten voor de werkgever, terwijl de werknemers hogere aanspraken ontvingen. De werkgever heeft daarom besloten om (ook) de werknemersbijdrage te verhogen. Een werknemer heeft zich hiertegen verzet.

Oordeel rechter

De rechter achtte het niet toegestaan om de werknemersbijdrage eenzijdig te wijzigen. Relevant in deze casus was dat de werkzaamheden van de onderneming nog vóór indiensttreding van deze medewerker dusdanig waren gewijzigd dat de onderneming op dat moment al onder de werkingssfeer van PMT viel. Desondanks heeft de werkgever de pensioenregeling bij Delta Lloyd voortgezet. Tevens oordeelt de rechter dat bij een overstap naar een bedrijfstakpensioenfonds niet alleen wordt gekeken naar de financiële consequenties voor de onderneming, maar ook naar de financiële consequenties voor de werknemer. In casu daalde het besteedbaar inkomen van de werknemer door de gewijzigde premieverdeling met ongeveer € 200 netto per maand. De rechter achtte dit op een netto maandloon van € 2.800 een forse vermindering.

Toen bleek dat de onderneming zich verplicht diende aan te sluiten bij PMT, was het de werkgever ‘als goed werkgever’ niet toegestaan om de premiestijging af te wentelen op de werknemers.

Conclusie

Uit deze uitspraak kan worden geconcludeerd dat het niet zonder meer is toegestaan om de premieverdeling te wijzigen bij verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds, ook al is dat conform de normverdeling volgens het pensioenfonds. Het is tevens van belang om periodiek na te gaan of de werkzaamheden van de onderneming door de jaren heen zijn gewijzigd en de onderneming hierdoor onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds valt. 

1 juni 2017

Auteur(s)