RVU en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

Over loon en uitkeringen is de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd. Afhankelijk van de aard van het loon of de uitkering, betreft deze bijdrage de werkgeversheffing Zvw of de bijdrage Zvw (verschuldigd door de werknemer). Of de werkgeversheffing Zvw of de bijdrage Zvw verschuldigd is bij uitkeringen waarbij gebruik wordt gemaakt van de RVU-drempelvrijstelling, hangt af van de vormgeving.

De hoofdregel is dat de werkgeversheffing Zvw (6,75% in 2022) verschuldigd is over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Ook loon uit vroegere dienstbetrekking dat wordt betaald tot en met het einde van de maand waarin de werknemer de AOW-leeftijd bereikt, is grondslag voor de werkgeversheffing Zvw. De (werknemers)bijdrage Zvw (5,50% in 2022) is van toepassing op het loon uit vroegere dienstbetrekking dat wordt betaald aan werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Ook over pensioen- en AOW-uitkeringen is de bijdrage Zvw verschuldigd. Maar hoe zit dat bij een uitkering met gebruikmaking van de drempelvrijstelling?

Allereerst is het van belang te constateren dat een uitkering met gebruikmaking van de drempelvrijstelling kwalificeert als een RVU, ondanks het feit dat er geen pseudo-eindheffing verschuldigd is. Ten aanzien van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw geldt dan het volgende.

  1. De werkgeversheffing Zvw is van toepassing op RVU-regelingen indien sprake is van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking is bijvoorbeeld sprake wanneer de dienstbetrekking wordt voortgezet en waarbij de werknemer wordt vrijgesteld van werk onder betaling van een uitkering die gelijk is aan de drempelvrijstelling.
  2. Kwalificeert de RVU-uitkering als loon uit vroegere dienstbetrekking, dan is de bijdrage Zvw van toepassing. Van loon uit vroegere dienstbetrekking is sprake indien de gewezen werknemer uitkeringen ontvangt van de werkgever nadat de dienstbetrekking is beëindigd.

En hoe zit het met de Zvw-bijdrage wanneer sprake is van een eenmalige betaling? Een eenmalige betaling kwalificeert als loon uit vroegere dienstbetrekking, zodat de bijdrage Zvw van toepassing is. De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw kent een maximumbijdrageloon van € 59.706 zodat in geval van een eenmalige betaling vaak slechts over een gedeelte van de vergoeding de bijdrage Zvw verschuldigd is.

2 februari 2022

Auteur(s) en meer informatie: