Subsidieregeling voor RVU-regelingen van individuele werkgevers

In diverse cao’s zijn regelingen voor vervroegde uittreding (RVU) opgenomen. In die sectoren zijn ook vaak subsidieaanvragen gedaan voor – onder meer – de gedeeltelijke financiering van een RVU-regeling. Het loket voor subsidieaanvragen staat momenteel alleen open voor sectorbrede initiatieven. Werkgevers die niet behoren tot een dergelijke sector kunnen momenteel dus geen beroep op een dergelijke subsidie doen. Het is de bedoeling dat ook individuele werkgevers binnenkort een subsidieaanvraag kunnen indienen. In september 2023 is het zover.

Cao RVU-regelingen

RVU-regelingen stellen werkgevers en werknemers in staat afspraken te maken over vervroegde uittreding. Om de strafheffing van 52% te voorkomen, is de RVU-drempelvrijstelling ingevoerd. Tot het drempelvrijstellingsbedrag is de werkgever geen strafheffing verschuldigd. De meeste RVU-regelingen in cao’s maken gebruik van het maximale drempelvrijstellingsbedrag: € 2.037 per maand (2023) gedurende maximaal 36 maanden voor de AOW. De RVU-regeling kan een werkgever dan maximaal € 73.332 kosten. Ingeval binnen de sector een subsidie is aangevraagd (de zgn. MDIEU-regeling), kan de werkgever tot 25% van de RVU-lasten gesubsidieerd krijgen. Het voordeel kan voor een werkgever per werknemer dus oplopen tot ruim € 18.000.

Individuele werkgevers

Werkgevers waarvoor geen sectorbrede aanvraag voor de subsidie is ingediend, ontvangen geen subsidie. De wetgever is voornemens om de subsidieregeling vanaf september 2023 ook voor individuele werkgevers open te stellen. Werkgevers dienen dan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een subsidieaanvraag in te dienen. Daarvoor is een bedrijfsanalyse (beschrijving van knelpunten rondom duurzame inzetbaarheid en eerder stoppen met werken) en een activiteitenplan (beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, alsmede een projectbegroting) nodig. De formats voor deze documenten worden in mei 2023 op de website van het ministerie gepubliceerd.

RVU in de Metaal en Techniek

In de sector Metaal en Techniek is een speciale stichting RVU opgericht. Alle werkgevers in de sector dragen premie af aan deze stichting. Werknemers kunnen, in overleg met hun werkgever en als zij voldoen aan de voorwaarden, een verzoek voor toekenning van een RVU-regeling indienen bij de stichting. De uitkeringen worden dan volledig door de stichting betaald. Vanwege de werkgeversbijdrage is deze regeling dus niet deels, maar volledig ‘subsidiabel’.

Voor werkgevers die voornemens zijn om afspraken te maken over eerder stoppen met een of enkele werknemers, kan het voordelig zijn rekening te houden met de aanstaande subsidieregeling.

Auteur(s) en meer informatie: