Te verwachten pensioen wetsvoorstellen in 2017

Voor 2017 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de volgende wetsvoorstellen inzake pensioen aangekondigd:

  • Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen
  • Wetsvoorstel fusie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met tijdelijke afgescheiden vermogens
  • Herziening IORP-richtlijnen

Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen

De overheid wil het recht van pensioenuitvoerders om kleine pensioenen af te kopen laten vervallen. In plaats daarvan komt er voor alle uitvoerders het recht om, zonder tussenkomst van de gewezen deelnemers, kleine pensioenen over te dragen aan de nieuwe uitvoerder. Tevens zal er gekeken worden naar een simpele manier om hele kleine pensioenen (met een afkoopwaarde van ongeveer € 14,-) te laten vervallen. Naar verwachting wordt dit wetsvoorstel ingevoerd in 2018.

Wetsvoorstel fusie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met tijdelijke afgescheiden vermogens

Schaalvergroting wordt volgens de overheid steeds belangrijker. Daarom is een opzet voor een wetsvoorstel ingediend dat het voor fuserende verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen mogelijk maakt om tijdelijk, voor de periode van maximaal 5 jaar, financieel afgescheiden vermogens aan te houden. Uiteindelijk zullen deze tijdelijke afgescheiden vermogens worden samengevoegd op het moment dat de dekkingsgraden gelijk zijn. Tevens bevat het voorgenomen wetsvoorstel aanvullende maatregelen die het proces van de fusie minder complex kunnen maken.

De staatssecretaris streeft ernaar om het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk in te dienen in de Tweede Kamer. Het kabinet streeft naar invoering per 1 januari 2018.

Herziening IORP-richtlijn

Op 24 november 2016 heeft het Europees Parlement ingestemd met de herziening van de IORP-richtlijn. De verwachting is dat de richtlijn begin 2017 officieel gepubliceerd wordt. Het kabinet is bezig met een artikelsgewijs overzicht van de gevolgen voor de Pensioenwet. Nederland heeft 24 maanden de tijd om de nieuwe richtlijn te implementeren.

19 januari 2017

Auteur(s)