Vakantieloon tijdens ziekte; volstaat het ‘ziekengeldloon’?

In december 2021 heeft het Europees Hof van Justitie uitspraak gedaan over de vraag of een werknemer die tijdens ziekte vakantieverlof opneemt recht heeft op 100% van zijn salaris of het lagere ‘ziekengeldloon’ van 70%. Een belangrijke vraag voor werkgevers, gezien de loonvorderingstermijn van 5 jaar.

Loondoorbetaling tijdens ziekte

De wet bepaalt (kort samengevat) dat een werknemer die zijn bedongen arbeid niet meer kan verrichten wegens ziekte gedurende 104 weken recht heeft op ten minste 70% van zijn salaris. In de praktijk zien we veelal dat werknemers het eerste ziektejaar 100% van het salaris ontvangen. Pas in het tweede ziektejaar wordt het salaris verlaagd naar 70%.

Vakantie tijdens ziekte

Vaak wordt vergeten dat een werknemer ook tijdens ziekte recht heeft op vakantie. Ziektedagen kunnen alleen als vakantiedag worden aangemerkt, indien dit schriftelijk is vastgelegd óf de werknemer hiermee instemt. Gedurende vakantieverlof behoudt een werknemer het recht op loon. De vraag is hoe hoog dit loon is, indien een werknemer tijdens ziekte vakantie opneemt en in beginsel het lagere ‘ziekengeldloon’ ontvangt.

Vakantieloon tijdens ziekte; uitspraak EU Hof van Justitie

In december 2021 heeft het EU Hof van Justitie (hierna: EU HvJ) uitspraak gedaan over de hiervoor genoemde vraag. De casus betrof een gedeeltelijke arbeidsongeschikte ambtenaar. In zijn eerste ziektejaar ontving hij 100% van het salaris. In het tweede ziektejaar ontving hij 70% voor de uren waarin hij ziek was en 100% voor de uren die hij weer werkte. Toen hij vakantie opnam in het tweede ziektejaar, ontving hij gedurende zijn verlof 70% van zijn salaris voor de uren dat hij nog ziek was. De ambtenaar was het hier mee oneens; volgens hem had hij gedurende zijn vakantie recht op 100% van zijn loon.

Wat is het oordeel van het EU HvJ?

Onder verwijzing naar Europese wetgeving oordeelt het EU HvJ dat een werknemer die tijdens ziekte vakantie opneemt, recht heeft op 100% van zijn salaris. Het doel van het betalen van vakantieloon is dat de werknemer zich tijdens vakantie in een vergelijkbare situatie bevindt als tijdens gewerkte uren. Voor zieke werknemers geldt dat deze een vergelijkbare positie moeten hebben als werknemers die werken. Als het loon van een zieke werknemer tijdens vakantieverlof lager is dan het loon bij werken, neemt een zieke werknemer mogelijk geen vakantieverlof op. Dat is in strijd met Europese wetgeving.

Tot slot

Ziekte verlaagt het vakantieloon dus niet. Hier dient rekening mee te worden gehouden bij de loonbetaling. Werkgevers moeten er rekening mee houden dat zieke werknemers die onvoldoende salaris hebben ontvangen tijdens vakantieverlof tot vijf jaar om een nabetaling van het loon kunnen vragen.

Auteur(s) en meer informatie: