Vanaf 2021 subsidie voor eerder uittreden en duurzame inzetbaarheid

U leest het goed. Er komt een subsidie op vervroegd uittreden. Ook komt er subsidie op maatregelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De subsidie is een uitvloeisel van het Pensioenakkoord. Het subsidiebudget is 1 miljard euro en staat werkgevers gedurende vier jaar ter beschikking vanaf juli 2021. Wij hebben de bekend gemaakte contouren van de toekomstige regeling op een rijtje gezet.

Waarvoor is subsidie aan te vragen?

Subsidie op vervoegd uittreden

Omdat de aandacht voor duurzame inzetbaarheid voor sommige werknemers te laat komt, wordt er vanaf 2021 een bijdrage geleverd door de overheid ter zake de werkgeverskosten van eerder uittreden. Er worden de nodige voorwaarden gesteld:

 1. De subsidie wordt alleen verstrekt als het specifiek gaat om slijtende beroepen. De sector moet het karakter van slijtend beroep onderbouwen.
 2. De actieplannen ter zake het eerder uittreden dienen onderdeel te zijn van een groter geheel aan plannen voor duurzame inzetbaarheid binnen de sector.
 3. De regeling moet aansluiten bij de per 2021 in te voeren fiscale voorwaarden voor de drempelvrijstelling voor de RVU. En regeling is (dus) alleen subsidiabel als deze:
  • geen structureel karakter heeft;
  • niet voorziet in individuele uitkeringen hoger dan de drempelvrijstelling voor de RVU-heffing;
  • de aanvangsdatum voor de werknemer niet eerder dan 3 jaar voor de AOW ligt.

Subsidie op maatregelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid

Er wordt subsidie verleend als er een meerjarig activiteitenplan is opgesteld dat inspeelt op de uitdagingen waarvoor de sector staat. De maatregelen moeten gericht zijn op het structureel verankeren van de aandacht voor duurzame inzetbaarheid van werkenden in de sector. Maatregelen voor duurzame inzetbaarheid kunnen zich (bijvoorbeeld) richten op de volgende thema’s:

 • Het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken
 • Het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap
 • Het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden
 • Het bevorderen van bewustwording en eigen regie van werkenden op hun loopbaan

Er zal een zogenaamde menukaart worden gesteld waarin per thema voorbeelden van subsidiabele activiteiten zijn opgenomen. De menukaart wordt een handreiking, maar is niet limitatief om maatwerk mogelijk te laten zijn.

Hoe hoog is de subsidie?

De subsidie is maximaal 50% ten aanzien van onderdelen van het activiteitenplan die zien op duurzame inzetbaarheid en is 25% ten aanzien van de kosten van vervroegd uittreden.

Wie kunnen de subsidie indienen?

Aanvragen kunnen worden ingediend door een samenwerkingsverband op sectoraal niveau van werknemers- en werkgeversorganisaties. Ook andere organisaties zouden moeten kunnen aansluiten. Er wordt gestreefd naar één aanvraag per sector met het oog op uitvoerbaarheid en schaalgrootte en om samenwerking binnen de sector te stimuleren.

Vanaf wanneer kan er subsidie worden aangevraagd?

Tussen januari 2021 en juni 2021 kunnen sectoren reeds een sectoranalyse en een activiteitenplan (laten) maken. Hiervoor kan een forfaitaire vergoeding worden aangevraagd. Vanaf juni 2021 kunnen onderbouwde subsidieaanvragen worden ingediend.

Hoe helpt de overheid nog meer?

 • Per 1 januari 2021 is een quick scan beschikbaar die sectoren ondersteunt bij het opstellen van plannen en worden voorbeelden en praktische kennis via een kennisplatform gedeeld.
 • Tussen 2021 en 2025 wordt de drempelvrijstelling voor de RVU ingevoerd.
 • Vanaf 2025 zijn sociale partners aangewezen op de fiscale faciliteiten voor pensioensparen en de per 2021 verruimde faciliteiten voor verlofsparen.
 • Inzet van het Meerjarig investeringsprogramma duurzame inzet baarheid (DI) en leven lang ontwikkelen (LLO). Het MIP begint in 2021 en wordt ook na 2025 voortgezet.

15 juli 2020

Auteur(s) en meer informatie: