Voorkom conflicten bij pensioenontslag

In de praktijk ontstaat nog wel eens spanning tussen een oudere werknemer die wil doorwerken na de AOW-datum en een werkgever die dat niet faciliteert. Hierdoor leidt een pensioenontslag regelmatig tot juridische procedures.

Werkgevers nemen bijvoorbeeld vaak een beding op in de arbeidsovereenkomst waardoor de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt bij het bereiken van een bepaalde leeftijd (pensioenontslagbeding). In de praktijk blijken begrippen zoals pensioengerechtigdeleeftijd of pensioenleeftijd in een pensioenontslagbeding lang niet altijd duidelijk.

Maar ook zonder pensioenontslagbeding kan er discussie ontstaan. Een werkgever die gebruik maakt van de wettelijke mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van een bepaalde leeftijd op te zeggen (pensioenontslag), kan worden geconfronteerd met een werknemer die stelt een vermeend recht op doorwerken te hebben. Daarnaast kan worden gedacht aan een werkgever die een ouderenregeling heeft opgenomen in een sociaal plan, welke regeling voorziet in het aftoppen van de beëindigingsvergoeding op een bepaalde leeftijd. Dergelijke regelingen kunnen een verboden onderscheid op grond van leeftijd maken en derhalve nietig zijn, temeer indien wordt afgetopt op een leeftijd die eerder is dan de AOW-leeftijd.

Ter voorkoming van dergelijke discussies en mogelijk onwenselijke uitkomsten doet de werkgever er goed aan de volgende aandachtspunten in acht te nemen.

  • (her)overweeg of het opnemen van een pensioenontslagbeding wenselijk is gelet op de specifieke ondernemingssituatie;
  • wordt of is een pensioenontslagbeding opgenomen, (her)formuleer het beding dan zorgvuldig en verwoord duidelijk wat partijen bedoelen te regelen. Ook dient overwogen te worden of het beding aansluit bij wettelijke of contractuele begrippen die aan toekomstige wijzigingen onderhevig zijn;
  • stem de begrippen in andere communicatie over pensioenleeftijden (zoals een handboek of brieven over de wijziging van de pensioenregeling) op elkaar af;
  • indien een pensioenontslagbeding is overeengekomen, continueer de arbeidsovereenkomst dan niet stilzwijgend na de pensioenleeftijd zoals neergelegd in het pensioenontslagbeding;
  • is geen pensioenontslagbeding overeengekomen, zeg de arbeidsovereenkomst van AOW-gerechtigden dan consequent op tegen de datum waarop zij de AOW-leeftijd bereiken of en latere datum en voorkom willekeur door het ontwikkelen van een bestendig beleid;
  • formuleer eventuele doorwerkclausules zorgvuldig en handel ernaar;
  • indien een aftoppingsregeling in een sociaal plan wordt opgenomen, sluit zoveel mogelijk aan bij aftopping van het inkomensverlies tot de AOW-leeftijd;

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, lees dan hier mijn uitgebreide artikel in het recent gepubliceerde Tijdschrift voor Ontslagrecht.

27 augustus 2020

Auteur(s) en meer informatie: