Voorwaardelijke pensioenaanspraken definitief toegekend per 2021

Veel deelnemers bij pensioenfondsen zien op hun pensioenoverzicht voorwaardelijke aanspraken (zogenaamde VPL-rechten) staan. Bij een groot aantal pensioenfondsen worden deze aanspraken onvoorwaardelijk per 1 januari 2021. Na deze datum verliezen werknemers hun VPL-aanspraken niet meer als zij tussentijds uit dienst (moeten) treden.

VPL-aanspraken komen voort uit het vervallen van de VUT- en prepensioenregelingen per 2005/2006. Bij het vervallen van deze regelingen konden pensioenfondsen voor hun deelnemers in 2006 en 2007 extra fiscale ruimte benutten om eenmalig voorwaardelijke aanspraken toe te kennen. Voorwaardelijke rechten worden niet toegestaan door de Pensioenwet, maar voor deze ene keer dus wel. Voor sommige deelnemers kan het om enkele duizenden euro’s aan extra pensioenaanspraken gaan. VPL-rechten hebben daarom een grote impact op de pensioensituatie van deze deelnemers en kan een beletsel voor ontslag vormen. Vervelend voor werkgevers is dat zij geen overzicht hebben welke werknemer VPL-rechten heeft. Het is een kwestie van doorvragen bij de werknemer.

Om de VPL-rechten onvoorwaardelijk te laten worden moet de werknemer tot en met het einde van 2020 in dienst blijven. Bij veel fondsen worden ook de VPL-aanspraken van werknemers die vanwege ziekte al eerder uit dienst traden maar voor wie de pensioenopbouw premievrij is voortgezet, onvoorwaardelijk per 2021. Dit is afhankelijk van de exacte tekst van het pensioenreglement.

Bij een voorgenomen ontslag vóór 2021 was en is het werkgevers aan te raden goed te onderzoeken of er voorwaardelijke aanspraken zijn en of deze mogelijk komen te vervallen, om de werknemer zodoende niet in een slechtere positie te brengen. Vanaf 2022 hoeft deze controle niet plaats te vinden, tenzij er sprake is van een hierna te bespreken uitzonderingssituatie.

Niet alle pensioenfondsen zetten namelijk de VPL-aanspraken om naar onvoorwaardelijke aanspraken per 2021. Bij enkele fondsen gebeurt dat pas op 1 januari 2023. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij het ABP. Het blijft dus oppassen voor werkgevers bij voorgenomen ontslagen.

11 september 2020

Auteur(s) en meer informatie: