Welke pensioenregelingen zijn straks nog mogelijk?

In het nieuwe pensioenstelsel is een gegarandeerde pensioenuitkomst niet langer mogelijk. Enkel de hoogte van de premie kan voortaan worden toegezegd. De uiteindelijke pensioenuitkomst is daardoor afhankelijk van de ingelegde premies, het beleggingsbeleid en de rentestand. Toch valt er wat te kiezen, omdat in het nieuwe pensioenstelsel vier verschillende premieovereenkomsten mogen bestaan. De verschillen tussen deze premieovereenkomsten zitten met name in de wijze waarop rendementen en risico’s binnen de pensioenregeling al dan niet worden gedeeld.

Welke vier typen premieovereenkomsten zijn straks mogelijk?

1. De nieuwe premieovereenkomst

De naam zegt het al; dit is een nieuw type. De hoogte van de toegezegde premie wordt afgeleid van de beoogde pensioendoelstelling. Daarnaast wordt, op basis van een collectief beleggingsbeleid, rendement en risico toebedeeld naar leeftijd. Financiële mee- of tegenvallers kunnen bovendien worden gespreid, zodat schommelingen in de uitkeringsfase kunnen worden beperkt. Een ander belangrijk element van het nieuwe contract is de verplichte solidariteitsreserve waaruit pensioenvermogens en -uitkeringen kunnen worden aangevuld en waarmee risico’s collectief kunnen worden gedeeld. In het nieuwe contract wordt het beleggingsrisico en het micro- en macro-langlevenrisico gedragen door de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.

2. De verbeterde premieregeling

Deze regeling betreft de bestaande zuivere premieregeling. In deze regeling is sprake van een gescheiden opbouw- en uitkeringsfase, waarbij op pensioendatum een opgebouwd individueel pensioenkapitaal wordt omgezet in of gebruikt voor een levenslange vaste of variabele pensioenuitkering. Bij de verbeterde premieregeling is sprake van maatwerk in het beleggingsbeleid (life-cycles). Daarnaast worden financiële mee- en tegenvallers (via behaalde rendementen) direct verwerkt in de individuele pensioenvermogens. In de verbeterde premieregeling wordt het beleggingsrisico en het micro- en macro-langlevenrisico gedragen door de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Deze risico’s kunnen in de uitkeringsfase collectief worden gedeeld via een collectieve toedelingskring.

3. De bestaande premie-kapitaalovereenkomst

Dit is een premieregeling waarbij de ingelegde pensioenpremies - door middel van een kapitaalverzekering - direct worden gebruikt voor de aankoop van een gegarandeerd kapitaal op de pensioendatum. Het beschikbare kapitaal wordt op pensioendatum omgezet in een vaste of variabele pensioenuitkering, tegen de dan geldende tarieven. Bij deze premieregeling wordt het beleggingsrisico en micro-langlevenrisico tijdens de opbouwfase overgenomen door de pensioenuitvoerder. Het macro-langlevenrisico is echter voor rekening van de deelnemer. Ook draagt de deelnemer renterisico op de pensioendatum. Bij omzetting naar een variabele pensioenuitkering is er ook sprake van rente- en beleggingsrisico tijdens de uitkeringsfase.

4. De bestaande premie-uitkeringsovereenkomst

Dit is een premieregeling waarbij de ingelegde pensioenpremies direct worden omgezet in een aanspraak op een vaste levenslange pensioenuitkering vanaf de pensioendatum. De premie wordt direct gebruikt om die aanspraak op een periodieke uitkering in te kopen. Zowel het micro- en macro langlevenrisico alsmede het rente- en beleggingsrisico worden door de pensioenuitvoerder overgenomen.

De eerste twee typen kunnen worden uitgevoerd door alle pensioenuitvoerders in de zin van de Pensioenwet. De premie-kapitaalovereenkomst en de premie-uitkeringsovereenkomst kunnen alleen door verzekeraars worden uitgevoerd, omdat pensioenfondsen niet langer een nominale garantie mogen uitvoeren.

Welke premieovereenkomst is de beste keuze?

Op voorhand kan niet één premieovereenkomst worden aangewezen als beste keuze. Welke premieovereenkomst voor uw onderneming de beste keuze is, is immers afhankelijk van veel factoren, zoals bijvoorbeeld de werknemerspopulatie, de andere arbeidsvoorwaarden, het verloop binnen uw organisatie, de aard van de huidige pensioenregeling en de risicobereidheid van uw werknemers.

22 december 2020

Auteur(s) en meer informatie: