Voorstel knelpunten kleine pensioenen ongunstig voor werkgevers?

Vanaf 1 januari 2019 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen van kracht, waarin de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen wordt geregeld. Onlangs hebben de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hun zorgen geuit richting minister Koolmees over enkele knelpunten in deze wet. De wet biedt namelijk geen ruimte om kleine pensioenen, ontstaan als gevolg van beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst, automatisch over te dragen. De drie instanties verzoeken de minister hier ruimte voor te maken. Dit lijkt voor uitvoerders een goed voorstel, maar creëert voor werkgevers nieuwe problemen. 

In de Wet waardeoverdracht klein pensioen is geregeld dat kleine pensioenen die ontstaan als gevolg van het beëindigen van het dienstverband automatisch worden overgedragen naar de nieuwe uitvoerder zonder instemming van de werknemers. De situatie waarin de uitvoeringsovereenkomst wordt beëindigd en waarna geen collectieve waardeoverdracht wordt geïnitieerd of de werknemer niet instemt met waardeoverdracht, blijft echter buiten beschouwing. Deze aanspraken zouden onder oude wetgeving worden afgekocht, maar blijven nu tot pensioendatum in de boeken. Een complicerende bijkomstigheid is dat uitvoerders in het verleden geen onderscheid hebben gemaakt in de oorsprong van de kleine pensioenen. Deze kunnen namelijk zijn ontstaan vanwege de beëindiging van het dienstverband of vanwege de beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst. Hierdoor kan überhaupt geen automatische waardeoverdracht plaatsvinden. De Nederlandsche Bank stelt namelijk de voorwaarde dat, bij een automatische waardeoverdracht van een bestaand klein pensioen, aangetoond moet worden dat het om een individuele situatie gaat, zoals beëindiging van het dienstverband.

De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars stellen voor om de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen in alle gevallen mogelijk te maken. Hierdoor zijn de pensioenen van deelnemers gebundeld en hebben uitvoerders niet langer de administratieve lasten van kleine pensioenen. Dit klinkt als een goed voorstel, maar voor werkgevers kleven er nadelen aan. Een werkgever had mogelijk goede redenen om destijds niet over te gaan tot collectieve waardeoverdracht (of een werknemer had een goede reden om bezwaar te maken tegen de waardeoverdracht). Zo kan waardeoverdracht tot flinke kosten voor werkgevers leiden wanneer de uitvoerder om een bijbetaling vraagt. Vindt automatische waardeoverdracht plaats, dan is de kans aanwezig dat deze bijbetalingsverplichting zich opnieuw voordoet. Ditmaal zou de werkgever vanwege de wettelijke mogelijkheid voor uitvoerders echter geen bezwaar kunnen maken en draait dus op voor de kosten. De minister doet er dus goed aan om het voorstel kritisch te bekijken en alle belangen, ook de werkgever, mee te nemen. Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen volgen en u informeren.

Auteur(s) en meer informatie: