Het prijskaartje van cherrypicking bij verschillende cao’s

Een cliënt die een bedrijfs-cao toepast, maar op basis van haar activiteiten mogelijk ook onder de werkingssfeer van een algemeen verbindend verklaarde (hierna: AVV) cao valt, loopt het risico op cherrypicking. Deze risico’s zijn te kwantificeren.

KWPS adviseert vanwege haar specialismen niet over de mogelijke toepassing van meerdere cao’s, maar wordt wel geregeld benaderd door advocaten om dit aspect kwantitatief te kunnen duiden. Eerst kan inzichtelijk worden gemaakt op welke onderdelen de AVV cao beter is dan de bedrijfs-cao (kwalitatieve vergelijking) en vervolgens kan een volledig beeld worden verkregen door ook een kwantitatieve vergelijking te maken. Bij deze vergelijking wordt het bedrag vastgesteld waarmee de personeelslasten stijgen indien werknemers een beroep doen op beide cao’s.

Voordat ik inga op de kwantitatieve vergelijking even een stapje terug: de situatie waarin een werknemer recht heeft op de arbeidsvoorwaarden uit de bedrijfs-cao én naleving van de arbeidsvoorwaarden uit de AVV cao kan vorderen (voor zover deze beter zijn dan de bedrijfs-cao), kan zich – zoals ik dat begrijp - bijvoorbeeld voordoen na een overgang van onderneming (OvO). Werknemers behouden vanwege de OvO recht op de arbeidsvoorwaarden uit de oorspronkelijke bedrijfs-cao, maar krijgen ook recht op de arbeidsvoorwaarden uit de AVV cao die op basis van de feitelijke activiteiten toegepast zou moeten worden.

Hoe pakken wij de kwantitatieve vergelijking aan?

  1. Bij de kwantitatieve vergelijking wordt allereerst bepaald hoe werknemers op basis van de AVV cao worden ingeschaald. Aan de hand van generieke bestandskenmerken (zoals lengte dienstverband en inschaling in de bedrijfs-cao) en trefwoorden uit de functieomschrijving, worden alle werknemers ingedeeld in een salarisschaal volgens de AVV cao zodat een vergelijking van het basissalaris kan worden gemaakt.
  2. Vervolgens worden verlofdagen, toeslagen, onkostenvergoedingen en verzekeringen vergeleken. Op basis van aannames rondom bijvoorbeeld overwerk of avond- en nachtdiensten kunnen verschillen in variabele toeslagen in kaart worden gebracht.

Een kwantitatieve vergelijking van de verzekeringen bevat vaak een actuariële component omdat dergelijke arbeidsvoorwaarden slechts een waarde voor de werknemer hebben indien een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Met de cliënt zal tot slot besproken moeten worden dat bepaalde verschillen buiten beschouwing worden gelaten in de kwantitatieve vergelijking. Niet alles is tenslotte in geld uit te drukken.

2 februari 2022

Auteur(s) en meer informatie: